RECEIVING INSTITUTION Sample Clauses

RECEIVING INSTITUTION. We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature .............................................................................. ................................................................................................... Date: ................................................................... Date: ................................................................................. Name of student: .............................................................................................................................................................
AutoNDA by SimpleDocs
RECEIVING INSTITUTION. We confirm bye the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature ..................................................................................... ...................................................................................................
RECEIVING INSTITUTION. An operator transfers personal data to a third country under a contract governed by the law of the Slovak Republic and the European Union. The transfer takes place to a third country where there is no Commission decision on an adequate level of protection of personal data. The transfer of personal data to a third country is in accordance with Article 49 (1) (b) of the Regulation and Article 51 (1) b) of the law necessary for performance of the contract. Time of retention of personal data: in accordance with the STU Registry. 2018 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU xxxxx: 9/18 (ďalej len „zmluva“) Slovenská technická univerzita v Bratislave – SK BRATISL01 Xxxxx: Vazovova 5, 812 43 Bratislava Štatutárny orgán: prof. Ing. Xxxxxxxx Xxxxx, DrSc., rektor a Xxxxxx Xxxxxxxx Kategória zamestnanca: Štátna príslušnosť: Univerzita: Fakulta/katedra: Adresa: Telefónne xxxxx: E-mail: Pohlavie: Akademický rok: 2018/2019 Účastník s: finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ ⌧ nulovým xxxxxxx 🞏 Finančná podpora zahŕňa: podporu na špeciálne potreby 🞏 Why ‘if applicable » does it mean that the money can be paid in « cash » ? Účastník poberá finančnú podporu z iných zdrojov ako zdrojov EÚ - Erasmus+ 🞏 Bankový účet, na ktorý bude poukázaná finančná podpora: Držiteľ bankového účtu (ak xx xxxx od účastníka): Názov banky: /BIC/SWIFT xxxxx: Účet/IBAN xxxxx: ďalej len “účastník” xx xxxxxx druhej, (inštitúcia a účastník ďalej spolu ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nižšie uvedených osobitných podmienkach a prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy: Príloha I Všeobecné podmienky Príloha II Informácia o rozsahu spracúvania osobných údajov a o právach dotknutej osoby Podmienky stanovené v Osobitných podmienkach majú prednosť pred podmienkami stanovenými v prílohách.
RECEIVING INSTITUTION. An operator transfers personal data to a third country under a contract governed by the law of the Slovak Republic and the European Union. The transfer takes place to a third country where there is no Commission decision on an adequate level of protection of personal data. The transfer of personal data to a third country is in accordance with Article 49 (1) (b) of the Regulation and Article 51 (1) b) of the law necessary for performance of the contract. Time of retention of personal data: in accordance with the STU Registry. As a person affected, to the extent defined by the Regulation and the law, the right to request from the institution as an operator access to personal data relating to his or her person, the right to rectify personal data, the right to delete personal data, the right to limit the processing of personal data, the right to object to the processing of personal data and the right to portability of personal data. If a participant considers the person concerned to be involved in the processing of his or her personal data or violates a regulation or a law, he or she has the right to file a motion from the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic to initiate the procedure for the protection of personal data. The provision of a person's personal data is a requirement that is required for the conclusion of a contract, in the event that the subscriber fails to provide personal data, the conclusion and subsequent performance of the contract could not be concluded. Personal data are not subject to automated, individual decision making, including profiling. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU xxxxx: 15/18 (ďalej len „zmluva“) Slovenská technická univerzita v Bratislave - SK BRATISL01 Xxxxx: Vazovova 5, 812 43 Bratislava Štatutárny orgán: prof. Ing. Xxxxxxxx Xxxxx, DrSc., rektor ďalej len "inštitúcia", ktorú za účelom podpisu zmluvy zastupuje prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov doc. Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, PhD., na základe plnomocenstva zo dňa 10.05.2019 na jednej strane, a Xxxxxxxx Xxxxxx Dátum narodenia:: Štátna príslušnosť: Pohlavie: Adresa : Telefón: E-mail: Stupeň vzdelávania: Akademický rok : 2019/2020 Študijný odbor: Softvérové a informačné technológie Počet ukončených ročníkov vysokoškolského vzdelávania: Študent s: 🗹 finančnou podporou zo zdrojov EÚ - Erasmus+ 🞏 nulovým xxxxxxx Finančná podpora zahŕňa: 🞏 podpor...
RECEIVING INSTITUTION. The university or research institution employing the Investigator and at which the Investigator will conduct research using restricted data obtained through this agreement. The receiving Institution must have an Institutional Review Board/Human Subjects Review Committee registered with the United States Office for Human Research Protections or the National Institute of Health.
RECEIVING INSTITUTION. We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator’s signature or other person responsible for student mobility ........................................................................
RECEIVING INSTITUTION. The Receiving Institution will provide financial support to the trainee for the traineeship: Choose an item If yes, amount: enter €/month The Receiving Institution will provide a contribution in kind to the trainee for the traineeship: Choose an item If yes, please specify: Specify here The Receiving Institution will provide an accident insurance to the trainee (if not provided by the Sending Institution): Choose an item The accident insurance covers: - accidents during travels made for work purposes: Choose an item - accidents on the way to work and back from work: Choose an item The Receiving Institution will provide a liability insurance to the trainee (if not provided by the Sending Institution): Choose an item The Receiving Institution will provide appropriate support and equipment to the trainee. Upon completion of the traineeship, the Receiving Institution will issue a Traineeship Certificate (see AFTER MOBILITY) and the completed Booklet(s) for the Evaluation of Medical Students for Medical and/or Surgical Clerkships within 5 weeks after the end of the traineeship. By signing this document, the trainee, the Sending Institution and the Receiving Organisation confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. The Receiving Organisation ensures the truthfulness of what certified in the Booklet for the Evaluation of Medical Students for Medical and Surgical Clerkships. The trainee and Receiving Organisation will communicate to the Sending Institution any problem or changes regarding the traineeship period. COMMITMENT Trainee Name: E-mail: Signature Date:Choose the date Responsible person at the Sending Institution Name: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Position: Coordinator of International Mobility School of Medicine and Surgery E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx Signature Date:Choose the date Coordinating Tutor at the Receiving Institution Name: Position: E-mail: Signature Date:Choose the date DURING THE MOBILITY TABLE A2. Exceptional Changes to the Mobility project at the Receiving Institution. Any changes to the Traineeship Programme must comply with the provisions of the Health Ministerial Decree (May 9, 2018 n.58) (to be approved by e-mail or signature by the student, the contact person in the Sending Institution and the contact person in the Receiving Organisation) Planned period of the mobility from Choose the date till Choose the date Number of working hours per week: Trai...
AutoNDA by SimpleDocs
RECEIVING INSTITUTION. We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Coordinator’s signature and stamp Date:
RECEIVING INSTITUTION. We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Place, Date: ...................................................……. Place, Date: ..............................................................…… Departmental coordinator’s name: Institutional coordinator’s name: …………………………………………………………. ………………………………………………………………... Signature:...........................................................….. Signature/ seal: ............................................................... Name of student: .............................................................................................................................................. Sending institution: HOCHSCHULE MÜNCHEN, D XXXXXXX00 Country: GERMANY CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) Course unit code Course unit title (as indicated in Deleted Added Number of (if any) and page no. of the information package) course course ECTS credits the information unit unit package ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ ......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ........................… .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... ............................ .......................................... 🞏 🞏 ..................... if necessary, continue this list on a separate sheet Student’s signature: ...................................................................... Date: .....................…...........
RECEIVING INSTITUTION. An operator transfers personal data to a third country under a contract governed by the law of the Slovak Republic and the European Union. The transfer takes place to a third country where there is no Commission decision on an adequate level of protection of personal data. The transfer of personal data to a third country is in accordance with Article 49 (1) (b) of the Regulation and Article 51 (1) b) of the law necessary for performance of the contract. Time of retention of personal data: in accordance with the STU Registry. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU xxxxx: 26/17 (ďalej len „zmluva“) Slovenská technická univerzita v Bratislave – SK BRATISL01 Xxxxx: Xxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxxx Štatutárny orgán: prof. Ing. Xxxxxx Redhammer, PhD., rektor ďalej len “inštitúcia”, ktorú za účelom podpisu zmluvy zastupuje prorektor pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie prof. Ing. Xxxxx Xxxxx, PhD., na základe plnomocenstva zo dňa 23.8.2016 na jednej strane
Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.