Smlouvy Sample Clauses

Smlouvy. Ceny Výrobků jsou včetně dopravních nákladů do prostor Kupujícího v případě, že hodnota objednaného zboží xxxxxxxx xxxxxx 0000,- Xx (xxxxxxx set korun českých) bez DPH. V případě, že je hodnota objednaného xxxxx xxxxx xxx 0000,- Xx (xxxxxxx set korun českých) bez DPH, budou kupujícímu fakturovány přepravní náklady paušálně ve výši 000,- Xx (sto třicet korun českých) bez DPH. Ceny dodaných Výrobků a služeb podléhají DPH ve smyslu platných právních předpisů. CENOVÉ ÚPRAVY Ceny Výrobků budou Dodavatelem revidovány zpravidla na bázi kalendářního roku. Pokud Kupující písemně neodmítne nové cenové podmínky vztahující se na Výrobky uvedené v příloze A Smlouvy předložené mu Dodavatelem do 15 dnů ode dne jejich předložení, má se za to, že Kupující nové cenové podmínky Výrobků v příloze A akceptoval. V případě, že se Dodavatel a Kupující nedohodnou na nových cenových podmínkách, xxxx xx uvedeno výše, Dodavatel je oprávněn: Odmítnout Objednávku v části, předmětem které xx xxxxxx Výrobků, na které se nové cenové podmínky vztahují a to bez toho, xxx xxxx v porušení plnění Smlouvy, nebo ukončit Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx 00 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu, v průběhu které budou platit původní cenové podmínky Dodavatele. Pro odstranění pochyb, odmítnutí Objednávky a/nebo ukončení Smlouvy nezakládá nárok na žádné odškodnění. Kupující bere na vědomí, xx xxxxx a spotřební materiál do IT zařízení podléhá častému kolísání cen. V případě významnější úpravy cen těchto Výrobků ze strany výrobce nebo dovozce je i Dodavatel oprávněn upravit ceny těchto Výrobků. PLATEBNÍ PODMÍNKY Dodavatel vystaví Kupujícímu na konci každého měsíce souhrnnou měsíční fakturu na všechny řádně realizované Objednávky xxxxxx Kupujícím v průběhu příslušného měsíce a bez zbytečného odkladu ji doručí Kupujícímu. Faktura doručená Kupujícímu je splatná do 14 dnů ode dne její vystavení Dodavatelem. Kupující se zavazuje uhradit jakoukoliv a všechny nesporné faktury, tj. všechny faktury vystavené v souladu s touto Smlouvou a písemně nenamítané Kupujícím ve lhůtě splatnosti. V případě sporných faktur se Kupující zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti s výjimkou sporné části hodnoty faktury. V případě omeškání Kupujícího s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Kupujícího nebo požadovat platbu předem. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI Objednávky Výrobků přijaté Dodavatelem v pracovních dnech do 17:30 budou dodané následující pracovní den, ...
Smlouvy. I v případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo Objednatele na náhradu škody. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ve výši limitované čl. 13.2.1
Smlouvy. The Parties agreed that payment of the contractual penalty by the Contractor shall not affect the Customer’s right to require compensation for damage at the amount limited by Article 13.2.1 hereof. Also in the case that the contractual penalty is decreased by the court, the Customer’s right to compensation for damage remains unaffected. If any legal regulation stipulates the penalty (sanction) for breach of contractual duties (anytime during duration hereof), then the Customer’s right to compensation for damage at the amount limited by Article 13.2.1 hereof shall not be affected by such claim. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. This Agreement contains complete agreement on the subject hereof and on all requisites, which the Parties should and wanted to arrange in the Agreement and which they consider as important for binding force hereof. Any manifestation of will of the Parties made during negotiations on this Agreement or manifestation of will made after conclusion hereof must not be interpreted in contradiction with express provisions hereof and it does not establish any obligation of any of the Parties. This Agreement replaces all other written or oral agreements made concerning the subject hereof. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. The Parties agree that they do not wish any rights and duties being inferred beyond the scope of express provisions hereof from customs kept generally or in the industry relating to the subject hereof, unless it is stipulated in the Agreement expressly otherwise. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti ...
Smlouvy. 6.6.2 The Supplier hereby warrants to the Customer that the XXXXX System installed by the Supplier will not contain at the date of delivery known viruses, malware or other functions that would prevent the Customer from using the XXXXX System or which would render the System non-functional or which would limit or otherwise impair the system functionality. 6.6.2 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Systém XXXXX nebude obsahovat viry a malware známý v den přejímky nebo jiné funkce, které by na základě toho, že nastane předem definovaná skutečnost, nebo jinak zabránily Objednateli užívat Systém XXXXX, nebo které by způsobily, že Systém XXXXX přestane fungovat nebo jeho fungování bude omezeno nebo jinak negativně ovlivněno.
Smlouvy. 6.6.2 The Supplier hereby warrants to the Customer that the XXXXX System installed by the Supplier will not contain at the date of delivery known viruses, malware or other functions that would prevent the Customer from using the XXXXX System or which would render the System non-functional or which would limit or otherwise impair the system functionality. 6.6.2 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Systém XXXXX nebude obsahovat viry a malware známý v den přejímky nebo jiné funkce, které by na základě toho, že nastane předem definovaná skutečnost, nebo jinak zabránily Objednateli užívat Systém XXXXX, nebo které by způsobily, že Systém XXXXX přestane fungovat nebo jeho fungování bude omezeno nebo jinak negativně ovlivněno. 6.7 The assurances provided by the Supplier pursuant to the provisions of Section 6.6 hereof shall apply for the entire term hereof. Should it appear during the term hereof that any of the assurances pursuant to the provisions of Section 6.6 hereof were untrue, the provided Service will be considered to be defective. The Supplier undertakes to eliminate such Defects within thirty (30) Business Days from Defect notification. 6.7 Ujištění poskytnutá Dodavatelem dle čl. 6.6 této Smlouvy platí xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxx-xx se v průběhu trvání této Smlouvy některé z ujištění dle čl. 6.6 této Smlouvy jako nepravdivé, má poskytnutá Služba Vady. Tyto Vady se Dodavatel zavazuje odstranit do třiceti (30) Pracovních dnů od oznámení Vady.
Smlouvy. 7.3. Ceny Výrobků jsou včetně dopravních nákladů do prostor Kupujícího v případě, že hodnota objednaného zboží xxxxxxxx xxxxxx 000,- Xx (devět set korun českých) bez DPH. V případě, že je hodnota objednaného xxxxx xxxxx xxx 000,- Xx (xxxxx set korun českých) bez DPH, budou kupujícímu fakturovány přepravní náklady paušálně ve xxxx 00,- Xx (devadesát korun českých) bez DPH.
Smlouvy. Pro přepočet poplatku z Účtu vedeného v cizí měně se použije Kurz „střed KB“ ze dne účtování poplatku.
Smlouvy. 1.1 Předmětem této darovací smlouvy (dále jen „Smlouva“) je finanční podpora příjemce daru, jak je uvedena v účelu daru níže. Účelem daru je následující:
Smlouvy. 1. The Contractor undertakes to fulfil all of its commitments entered into hereunder with professional care, at its own cost and risk, and to observe the deadlines stipulated the Technical Specification (Schedule and Deliverables), for the Price set forth in Art. X hereof.
Smlouvy. Předpokládaná hodnota finančního plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku činí přibližně 410 973,60 Kč. All terms and conditions of the Agreement not expressly amended by this Amendment remain in full force and effect. Všechny podmínky Smlouvy, které nejsou výslovně změněny tímto Dodatkem, zůstávají v plném rozsahu platné a účinné.