Common use of Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit Clause in Contracts

Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit. Emri Adresa Nr. NIPT Shtojca 23 FORMULAR PËR NJOFTIMIN E ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT 1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktorEmri Adresa Tel/Fax E-mail Faqja në Internet 1. Lloji i procedurës: 2. Numri i Referencës: 3. Objekti i kontratës 4. Fondi limit 5. Arsyet e Anulimit:Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

Appears in 2 contracts

Samples: openprocurement.al, www.openprocurement.al

Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit. Emri Adresa Nr. NIPT Shtojca 23 FORMULAR 23FORMULAR PËR NJOFTIMIN E ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT 1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktorEmri Adresa Tel/Fax E-mail Faqja në Internet 1. Lloji i procedurës: 2. Numri i Referencës: 3. Objekti i kontratës 4. Fondi limit 5. Arsyet e Anulimit:Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

Appears in 2 contracts

Samples: openprocurement.al, openprocurement.al

Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit. Emri Adresa Nr. NIPT Shtojca 23 25 FORMULAR PËR NJOFTIMIN E ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT 1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktorEmri përgjegjës Emri Adresa Tel/Fax E-mail Faqja në Internet 1. Lloji i procedurës: 2. Numri i Referencës: 3. Objekti i kontratës 4. Fondi limit 5. Arsyet e Anulimit:: Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

Appears in 1 contract

Samples: openprocurement.al