Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Specimenaj Klausuloj

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor. Emri Adresa Tel/Fax E-mail Adresa në Internet I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:Institucion Qëndror Institucion i Pavarur Njësi e Qeverisjes Vendore Tjetër Seksioni 2 Objekti i Kontratës 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime” Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera 2.2.1 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader Po JoNëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër Me 1 Operator EkonomikMe disa operatorë ekonomikë Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo 2.3 Përshkrim i shkurtër i kontratës
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor. Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare) Adresa Rruga "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë. Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295Personi Përgjegjës Sonila Kocinare Tel +355 42 239 295E-mail kocinares@kesh.al Faqja e Internetit www.kesh.al
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor. Emri Adresa Tel/Fax E-mail Faqja në Internet
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor. Emri Bashkia ShkoderAdresa Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 ShkodërTel/Fax +35522400150E-mail info@bashkiashkoder.gov.alFaqja e Internetit www.bashkiashkoder.gov.al
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor. Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare) Adresa Rruga "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë. Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295Personi Përgjegjës Yllka NishkuTel +355 42 239 295E-mail nishkuy@kesh.al Faqja e Internetit www.kesh.al