Numri i Kontratës: Data e Kontratës Specimenaj Klausuloj

Numri i Kontratës: Data e Kontratës. 4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve Emri Dokumentat Standarde të Tenderit Adresa Tel/Fax E-mail Faqja e Internetit 4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):Vlera Vlera (pa TVSH) Monedha (me TVSH) Monedha 4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : Vlera Vlera (pa TVSH) Monedha (me TVSH) Monedha 4.4 Informacione shtesë Data e shpërndarjes së këtij njoftimi // Shtojca 17Dokumentat Standarde të Tenderit [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]