Autoriteti Përgjegjës Specimenaj Klausuloj

Autoriteti Përgjegjës. Emri i autoritetit përgjegjës që administron procesin e prokurimit.