dh) ;Etj. 6. Informacione shtesë Specimenaj Klausuloj

dh) ;Etj. 6. Informacione shtesë. Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _ Shtojca 24 [Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] [ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik]FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS[Data Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t’i jetë akorduar kontrata, Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor] Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës. Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës. [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] Shtojca 25. FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor Seksioni I. Identifikimi i AnkimuesitAnkimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, nëbashkëpunim, në bashkim shoqërish). Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) Adresa Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)
dh) ;Etj. 6. Informacione shtesë. Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _ Shtojca 26. FORMULARI I ANKESËS PRANE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK Ankesë drejtuar: Komisionit të Prokurimit Publik Seksioni I. Identifikimi i AnkimuesitAnkimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërish). Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) Adresa Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës) E-mail Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni) Firma e zyrtarit të autorizuar Data (viti/muaji/dita) Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)