Vlera e Përllogaritur e Prokurimit Specimenaj Klausuloj

Vlera e Përllogaritur e Prokurimit. Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)