Vlera totale përfundimtare e kontratës Specimenaj Klausuloj

Vlera totale përfundimtare e kontratës duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): Vlera (me TVSH) Monedha Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha