Definitions Sample Clauses

Definitions. Нещасний випадок - це короткочасна подія або раптовий вплив на Застраховану особу різноманітних небезпечних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних, інших), характер, час і місце дії яких можуть бути однозначно визначені та які відбулись проти волі Застрахованої особи, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю Застрахованої особи (тілесні ушкодження, порушення функцій організму), призвів до тимчасової або постійної втрати працездатності Застрахованої особи або настала її смерть. An accident is a short-term event or sudden impact on the Insured Person of various dangerous external factors (physical, chemical, technical and others), the nature, time and place of action of which can be unambiguously determined and which took place against the will of the Insured Person, as a result of which harm has been caused health "of the Insured person (bodily harm, impaired body functions), led to temporary or permanent disability of the insured person or her death
Definitions. 1.1. Outpatient care (medical care in outpatient clinic) shall mean the medical assistance provided to the Insured in conditions, when the absence of medical intervention may result in serious impairment of body functions, including a steady dysfunction of some organ or occurrence of threat to the Insured’s life. It includes expenses for doctor’s services, diagnostic tests, medications and expendables (cotton, bandage, syringes, gloves) required for treatment, fixing means – plaster, bandage;
Definitions. Терміни і визначення, що наведені в Договорі, використовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу» та Кодексі. Терміни "іноземні товари", "митне оформлення", "митний режим", "митний статус товарів" та "митний склад" використовуються у значеннях, наведених у Митному кодексі України. У рамках цього Договору терміни «доба» та «місяць» трактуються як «газова доба» та «газовий місяць» згідно з діючим Кодексом. Definitions used in the Agreement shall have meanings provided in the Law of Ukraine “On the Natural Gas Market” and the Code. The terms "foreign commodities", "customs clearance", "customs regime", "customs status of goods" and "customs warehouse" are used as defined in the Customs Code of Ukraine. In the framework of this Agreement the terms “day” and “month” shall mean “gas day” and “gas month” in accordance with the Code.

Related to Definitions

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН Виконавець: Споживач:
ДОДАТКОВІ УМОВИ 3.1. За домовленістю сторін Виконавець може в обсягах та в межах, визначених законодавством та окремим договором, взяти на себе відповідальність за підготовчо-організаційний етап будівництва Об’єкту.
ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 2.1. Сервіс-провайдер має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для надання Послуг третіх осіб, при цьому Сервіс-провайдер залишається відповідальним за належне надання Послуг Клієнту за даним Договором.
РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА ТОВ “НЬЮ ЕДЖ” Додаток № 1 до Публічного договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет
Банк має право 5.4.4.1. Ініціювати зміну Тарифів та Правил, в порядку, визначеному цим Універсальним договором та/або Правилами.
Страхувальник має право 9.1.1. отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку;
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність передбачену Договором, Правилами та чинним законодавством України.
ЯКІСТЬ ПОСЛУГ 5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
Замовник має право 1) вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань згідно з цим договором;
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН БАНК: ВКЛАДНИК: