Legal Definitions Dictionary

Акцепт 1k

Акцепт повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Договір 1k

Договір договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Публічна оферта 824

Публічна оферта пропозиція Оператора (викладена на Сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Звітний період 760

Звітний період період, визначений у додатках до цього договору.

Розрахунковий рахунок 752

Розрахунковий рахунок XX000000000000000000000000000 Реквізити рахунку: XX000000000000000000000000000 Т.в.о.Голови Xxxxxxxxxx X. X. (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Абонент 715

Абонент споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

надання медичних послуг 702

надання медичних послуг місце провадження надавачем або його підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі - пацієнти), надаються медичні послуги.

Клієнт 699

Клієнт фізична особа (резидент/нерезидент), яка користується Послугами Банку відповідно до умов цього Договору. Клієнт може бути Власником рахунку, Держателем Картки, Користувачем тощо.

Особистий кабінет 696

Особистий кабінет особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов'язану з виконанням Договору;

Розрахунковий період 684

Розрахунковий період період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Моніторинг 683

Моніторинг спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації стосовно виконання надавачем умов цього договору з метою забезпечення належної оплати медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, та медичного обслуговування пацієнтів згідно із законодавством.

Медична документація 654

Медична документація медичні записи, записи про рецепти, записи про направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова документація, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - декларації).

Інтернет 504

Інтернет всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Тарифи 501

Тарифи перелік послуг та встановлені розміри оплати за послуги (ціна послуг), що надаються Банком згідно з Договором. Тарифи формуються та затверджуються колегіальним органом Банку та підлягають оприлюдненню на Офіційному сайті Банку та/або на інформаційних стендах у відділеннях Банку.

Замовник 486

Замовник Переможець електронних торгів (аукціону) – Замовник, відповідний статус якого визначено центральною базою даних згідно з Регламентом ЕТС Укрзаліз- ниця. Ставка плати за використання власних вагонів Перевізника (Спл) – ставка плати за використання власних вагонів Перевізника для відповідного типу власних вагонів Пере- візника, грн / вагон за добу, визначена за результатами проведення електронних торгів (аукціону) відповідно до протоколу електронних торгів як ціна реалізації лоту. Інші терміни, що використовуються у цьому Додатку до Договору, вживаються у значеннях, визначених у Регламенті ЕТС Укрзалізниця.

Тарифний план 443

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної послуги.

Місце надання Послуг 427

Місце надання Послуг конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору. МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

Кінцеве обладнання 419

Кінцеве обладнання встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Логін 398

Логін унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи. IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Оператора. Абонент може замовити у Оператора додаткову послугу “Статична IP-адреса” (за наявності технічної можливості), яка надається відповідно до його Тарифів.

Послуги 397

Послуги послуги Банку, що надаються Клієнтам згідно з Договором.