Legal Definitions Dictionary

Акцепт 842

Акцепт повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Договір 838

Договір договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Абонент 546

Абонент споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Розрахунковий період 502

Розрахунковий період період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Публічна оферта 497

Публічна оферта пропозиція Оператора (викладена на Сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Клієнт 477

Клієнт споживач спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.

8.2 364

8.2 CmeymØikayir meДmuhmx mocuyf, rki haДadtacr sfiДho s ymm ДoДatkom

Інтернет 352

Інтернет всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Тарифи 350

Тарифи документ, затверджений відповідним колегіальним органом Банку у встановленому Банком порядку, в якому наведено перелік послуг, та встановлені розміри грошової винагороди Банку за їх надання при обслуговуванні клієнтів- фізичних осіб, а також процентні ставки, комісії тощо. Тарифи в частині переліку послуг, які надаються за цим Договором і відповідних винагород Банку, є невід’ємною частиною Договору, що оприлюднюються на cайті Банку та/або розміщуються у доступних для Клієнтів місцях в Банку. Тарифи можуть змінюватись Банком час від часу, без необхідності отримання окремого погодження (згоди) Клієнта, про що Клієнт повідомляється в порядку, відповідно до умов цього Договору комплексного банківського обслуговування;

Замовник 345

Замовник Вантажовідправник або Вантажоодержувач вантажів та Платник послуг Експедитора.

Кінцеве обладнання 341

Кінцеве обладнання встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Телекомунікаційна мережа 284

Телекомунікаційна мережа комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Додаткові послуги 276

Додаткові послуги послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Особистий кабінет 268

Особистий кабінет апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Оператора, користуючись яким, Абонент може самостійно змінювати Тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Логін 267

Логін унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

Послуга 266

Послуга телекомунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів.

Оператор 255

Оператор суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Сторони 251

Сторони Оператор та Абонент.

Тарифний план 247

Тарифний план сукупність технічних і вартісних параметрів Телекомунікаційної послуги.

Місце надання Послуг 240

Місце надання Послуг конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.