Legal Definitions Dictionary

Акцепт 849

Акцепт повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Договір 842

Договір договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Абонент 548

Абонент споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Розрахунковий період 505

Розрахунковий період період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Публічна оферта 498

Публічна оферта пропозиція Оператора (викладена на Сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Клієнт 482

Клієнт споживач спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.

8.2 364

8.2 CmeymØikayir meДmuhmx mocuyf, rki haДadtacr sfiДho s ymm ДoДatkom

Тарифи 355

Тарифи встановлені Банком грошові винагороди за надання Послуг при обслуговуванні клієнтів-фізичних осіб. Тарифи регламентовані внутрішніми документами Банку та розміщені на офіційному сайті Банку.

Інтернет 353

Інтернет всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Замовник 345

Замовник будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт xxxxx://xxxxxx.xxx та акцептувала даний Договір.

Кінцеве обладнання 344

Кінцеве обладнання встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Телекомунікаційна мережа 286

Телекомунікаційна мережа комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Додаткові послуги 273

Додаткові послуги послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Логін 270

Логін унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

Особистий кабінет 270

Особистий кабінет апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Оператора, користуючись яким, Абонент може самостійно змінювати Тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Послуга 268

Послуга телекомунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів.

Оператор 255

Оператор суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Сторони 249

Сторони Оператор та Абонент.

Тарифний план 247

Тарифний план сукупність технічних і вартісних параметрів Телекомунікаційної послуги.

Місце надання Послуг 240

Місце надання Послуг конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.