NFFE Sample Clauses

NFFE. An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B(4)(j) of this section, and also includes any Non-U.S. Entity that is established in Singapore or another Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
AutoNDA by SimpleDocs
NFFE. An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B(4)(j) of this section, and also includes any Non-U.S. Entity that is established in Tunisia or another Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
NFFE. An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations, and also includes any Non- U.S. Entity that is resident in Ireland or other Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
NFFE. An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B(4)(j) of this section, and also includes any Non-U.S. Entity that is established in Honduras or another Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
NFFE. En “NFFE” betyr enhver Ikke-Amerikansk Enhet som ikke er en FFI som definert i relevante amerikanske skatteforskrifter, og innbefatter også enhver Ikke-Amerikansk Enhet som er hjemmehørende i Norge xxxxx en xxxxx Partnerjurisdiksjon og som ikke er en Finansinstitusjon.

Related to NFFE

  • Urgent Care This plan covers services received at an urgent care center. For other services, such as surgery or diagnostic tests, the amount that you pay is based on the type of service being provided. See Summary of Medical Benefits for details. Follow-up care (such as suture removal or wound care) should be obtained from your primary care provider or specialist.

  • Mobility The ability to move indoors from room to room on level surfaces at the normal place of residence.

  • Vynálezy Stávající vynálezy a technologie Zadavatele nebo Zkoušejícího nebo poskytovatele zakládají jejich samostatné vlastnictví a Smlouva na ně nemá žádný vliv. Kompletní práva, nároky a podíly ohledně veškerých vynálezů, autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví, know-how, které vzniknou, budou vyvinuty nebo použity v praxi, včetně veškerých zlepšení nebo úprav, které i) se vztahují, používají, využívají nebo zahrnují Hodnocený lék; ii) vztahují se k Protokolu, jsou zahrnuty nebo pšedvídány v Protokolu; nebo iii) používají, využívají nebo zahrnují Důvěrné informace, zakládají výlučné vlastnictví Zadavatele (společně xxxx xxx „Vynálezy Zadavatele“). Zkoušející je povinnen bezodkladně písemně informovat Zadavatele o každém takovém Vynálezu Zadavatele a pševede (a bude požadovat na všech členech Týmu Studie, aby pševedli) na Zadavatele veškerá práva, nároky a podíly týkající se každého jednotlivého Vynálezu Zadavatele. Zkoušející se zavazuje poskytnout Zadavateli na jeho pšiměšené náklady pšiměšenou pomoc, xxx xxxx Zadavatel smluvně zajistit a vykonávat svá práva na takové Vynálezy Zadavatele. Zkoušející má výlučný vlastnický titul ke všem vynálezům nebo objevům, které vzniknou nebo budou použity v praxi výhradně zásluhou Zkoušejícího, které nenáleží Zadavateli.

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.