Mẫu Điều Khoản Hiệu lực

Hiệu lực. (1). Chính phủ của hai Nước ký kết sẽ thông báo cho nhau việc hoàn thành các thủ tục cần thiết theo luật của Nước mình để Hiệp định này có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba kể từ thời điểm nhận được thông báo sau cùng và sẽ được áp dụng:
Hiệu lực. 1. Các điều khoản và điều kiện của Bộ Bản Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày Giấy đăng ký của KH được NH chấp thuận và người đại diện có thẩm quyền của NH đã ký, đóng dấu vào phần nội dung dành cho NH cho đến khi KH đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Giấy đăng ký, Bộ Bản Điều khoản & Điều kiện này và các văn bản, quy định có liên quan của pháp luật.
Hiệu lực. 1. Từng Nước ký kết sẽ thông báo cho Nước ký kết kia bằng văn bản thông qua đường ngoại giao việc hoàn thành các thủ tục cần thiết theo luật của Nước mình để làm cho Hiệp định này có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm thông báo sau cùng.
Hiệu lực. Mỗi một nước ký kết sẽ thông báo cho nước ký kết khác việc hoàn thành các thủ tục được yêu cầu theo pháp luật nước mình để Hiêp định này có hiệu lực. Hiêp định này sẽ có hiệu lực sau ngày các thông báo và sẽ có hiệu lực:
Hiệu lực. 1. Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực áp dụng cho việc mở, sử dụng tài khoản và sử dụng các Dịch vụ tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng Bản Việt. Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được áp dụng đối với tất cả các giao dịch thông qua Tài khoản thanh toán Timo được Khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo thực hiện kể từ ngày Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực (được hiểu bao gồm cả các KH đã mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Timo trước đó).
Hiệu lực. 1. Các điều khoản và điều kiện của Bản Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực và được áp dụng với KH kể từ ngày Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của KH được NH chấp thuận cho đến khi NH và KH đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, Bản Điều khoản & Điều kiện này và các văn bản, quy định có liên quan của pháp luật.
Hiệu lực. 1. Mỗi Bên ký kết sẽ thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản việc hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của luật pháp bên mình để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được thông báo sau cùng.
Hiệu lực. Bản ghi nhớ có hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kề từ ngày ký.
Hiệu lực. 1. Hiệp định này phải đƣợc các Bên thông qua hoặc phê chuẩn phù hợp với thủ tục pháp lý tƣơng ứng của mỗi Bên.
Hiệu lực. 1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau ngày trao đổi các công hàm ngoại giao thông báo về việc hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước cần thiết tại từng Nước để Hiệp định này có hiệu lực.