Common use of Vlera totale përfundimtare e kontratës Clause in Contracts

Vlera totale përfundimtare e kontratës. duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): Vlera (me TVSH) Monedha Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

Appears in 7 contracts

Samples: prokurimetransparente.al, openprocurement.al, openprocurement.al