Common use of Prevailing Language Clause in Contracts

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK nebo jakoukoli třetí stranu, a Quintiles nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že k rozhodování o jakýchkoli otázkách souvisejících s touto Smlouvou jsou příslušné soudy České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě rozporu jazykových verzí, česká verze bude rozhodná. 18.6 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případě, že tak není v této Smlouvě výslovně uvedeno. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Quintiles Czech Republic, s.r.o., By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Nemocnice Slaný: By: XXXx. Xxxx Xxxxx Title (must be authorized to sign on Institution's behalf): Director Signature: Date: Signed by Quintiles Czech Republic, s.r.o., under a Power of Attorney dated December 17, 2016, in the name of Esperion Therapeutics, Inc. By: Title: Date: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Quintiles Czech Republic, s.r.o., Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Nemocnice Slaný: Jméno: XXXx. Xxxx Xxxxx Funkce (musí se jednat o podpis oprávněného zástupce Zdravotnického zařízení): Ředitel Podpis: Datum: Podepsáno Quintiles Czech Republic, s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 17. listopadu 2016, jménem Esperion Therapeutics, Inc. Podpis: Funkce: Datum: Attachments: Attachment A – Budget and Payment Schedule Attachment B – Power of attorney/delegation letter of Quintiles Attachment C – Version of the Clinical Trial Agreement intended for publication Přílohy: Příloha A – Rozpočet a platební přehled Příloha B – Plná moc / delegační dopis pro Quintiles Příloha C – Verze Smlouvy o klinickém hodnocení určená pro uveřejnění

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK Na základě žádosti Zadavatele, IQVIA je oprávněn převést tuto Smlouvu na Zadavatele nebo jakoukoli třetí stranu, a Quintiles IQVIA nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že k rozhodování o jakýchkoli otázkách souvisejících s touto Smlouvou jsou příslušné soudy České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu jazykových verzí, bude rozhodující česká verze bude rozhodnájazyková verze. 18.6 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případě, že tak není v této Smlouvě výslovně uvedeno. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Quintiles IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., . By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Nemocnice Slaný: Krajská zdravotní, a.s. By: XXXx. Xxxx Xxxxx Title (must be authorized to sign on Institution's behalf): Director Title: Signature: Date: Signed by Quintiles IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., under a Power of Attorney dated December 17, 201624 April 2018, in the name of Esperion Therapeutics, AnaptysBio Inc. By: Title: Signature Date: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Quintiles Attachments: Attachment A – Budget and payment schedule NA DŮKAZ SOUHLASU PŘIPOJUJE SVŮJ PODPIS OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., . Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Nemocnice Slaný: NA DŮKAZ SOUHLASU PŘIPOJUJE SVŮJ PODPIS OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE Krajské zdravotní, a.s. Jméno: XXXx. Xxxx Xxxxx Funkce (musí se jednat o podpis oprávněného zástupce Zdravotnického zařízení): Ředitel Funkce: Podpis: Datum: Podepsáno Quintiles IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 1724. listopadu 2016dubna 2018, jménem Esperion Therapeutics, AnaptysBio Inc. PodpisJméno: Funkce: Podpis Datum: Attachments: Attachment A – Budget and Payment Schedule Attachment B – Power of attorney/delegation letter of Quintiles Attachment C – Version of the Clinical Trial Agreement intended for publication Přílohy: Příloha A – Rozpočet a platební přehled Příloha B – Plná moc / delegační dopis pro Quintiles Příloha C – Verze Smlouvy o klinickém hodnocení určená pro uveřejněníATTACHMENT A PŘÍLOHA A

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 This Contract is drawnupinfour original counterparts, the Institution shall obtain two of these and each of the other parties shall obtain one of these. 18.7 This Agreement may be amended or modified solely based on an agreement of all parties in a form of numbered written amendments. 18.8 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK nebo jakoukoli třetí stranu, a Quintiles nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Strany se dohodlyK projednání a rozhodování případných sporů, že k rozhodování o jakýchkoli otázkách souvisejících s touto Smlouvou které nebudou překonány spoluprací, jsou příslušné soudy soudní orgány České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu jazykových verzí, bude rozhodující česká verze bude rozhodnájazyková verze. 18.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zdravotnické zařízení obdrží dva stejnopisy a ostatní smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. 18.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné toliko dohodou, a to písemným číslovaným dodatkem ke smlouvě. 18.8 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případě, že tak není v této Smlouvě výslovně uvedeno. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Quintiles Czech Republic, s.r.o., By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Nemocnice SlanýNa Bulovce: By: XXXxMUDr. Xxxx Xxxxx Title (must be authorized to sign on Institution's behalf): Director Xxxxxxxx Title: Deputy for Medical and Preventive Care Signature: Date: Signed by Quintiles Czech Republic, s.r.o., under a Power of Attorney dated December 17, 2016, 24 March 2016 in the name of Esperion Therapeutics, Inc. TopiVert Pharma Limited By: Title: Date: Attachments: Attachment A - Budget and payment schedule Attachment B - Certificate of insurance Attachment C - Power of attorney/delegation Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Quintiles Czech Republic, s.r.o., Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Nemocnice SlanýNa Bulovce: Jméno: XXXxMUDr. Xxxx Xxxxx Funkce (musí se jednat o podpis oprávněného zástupce Zdravotnického zařízení): Ředitel Xxxxxxxx Funkce: Náměstek pro léčebně - preventivní péči Podpis: Datum: Podepsáno Quintiles Czech Republic, s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 1724. listopadu 2016, března 2016 jménem Esperion Therapeutics, Inc. TopiVert Pharma Limited Podpis: Funkce: Datum: Attachments: Attachment A – Budget and Payment Schedule Attachment B – Power of attorney/delegation letter of Quintiles Attachment C – Version of the Clinical Trial Agreement intended for publication Přílohy: Příloha A - Rozpočet a platební přehled Příloha B - Pojistný certifikát Příloha C - Plná moc / moc/delegační dopis pro Quintiles Příloha C – Verze Smlouvy o klinickém hodnocení určená pro uveřejněníQuintiles

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 The Parties hereby agree to cooperate throughout the conduct of the Study and to resolve any potential conflicts or differences regarding the conduct of the Study amicably according to practices usual for contracting parties. 18.7 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK nebo jakoukoli třetí stranu, a Quintiles nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že k rozhodování o jakýchkoli otázkách souvisejících s touto Smlouvou Pro řešení případných sporů jsou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu jazykových verzí, bude rozhodující česká verze bude rozhodnájazyková verze. 18.6 Smluvní strany se zavazují si při provádění Studie vzájemně pomáhat a případné spory a rozdílnost názorů na postup prací řešit jednáním obvyklým u smluvních stran. 18.7 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případě, že tak není v této Smlouvě výslovně uvedeno. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Quintiles IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., . By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Nemocnice Slaný: Revmatologický ústav By: xxxx. XXXx. Xxxx Xxxxx Title (must be authorized to sign on Institution's behalf): Xxxxxxx, DrSc. Title:Director Signature: Date: Signed by Quintiles IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., under a Power of Attorney dated December 17, 201619 April 2018, in the name of Esperion Therapeutics, Inc. ofChong Kun Dang Pharmaceutical Corporation By: Title: Signature: Date: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Quintiles Attachments: Attachment A - Budget and payment schedule Attachment B - Version of Agreement intended for publication NA DŮKAZ SOUHLASU PŘIPOJUJE SVŮJ PODPIS OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., . Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Nemocnice Slaný: NA DŮKAZ SOUHLASU PŘIPOJUJE SVŮJ PODPIS OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE Revmatologického ústavu Jméno: xxxx. XXXx. Xxxx Xxxxx Funkce (musí se jednat o podpis oprávněného zástupce Zdravotnického zařízení): Ředitel Xxxxxxx, DrSc. Funkce: ředitel Podpis: Datum: Podepsáno Quintiles společností IQVIA RDS Czech Republic, Republic s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 1719. listopadu 2016dubna 2018, jménem Esperion Therapeutics, Inc. PodpisChong Kun Dang Pharmaceutical Corporation Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Attachments: Attachment A – Budget and Payment Schedule Attachment B – Power of attorney/delegation letter of Quintiles Attachment C – Version of the Clinical Trial Agreement intended for publication Přílohy: Příloha A - Rozpočet a platební přehled Příloha B – Plná moc / delegační dopis pro Quintiles Příloha C – Verze Smlouvy o klinickém hodnocení určená pro uveřejněníke zveřejnění

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein20.3. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK nebo jakoukoli třetí stranu, a Quintiles nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že k rozhodování o jakýchkoli otázkách souvisejících s touto Smlouvou jsou příslušné soudy České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu jazykových verzíbude rozhodující česká jazyková verze. Sponsor acknowledges that with regard to this Study, česká verze bude rozhodnáwhich is subject matter of the Agreement, no other agreement stipulating any related rights and obligations, has been concluded by and between the Sponsor and the Investigator or any sub-investigator, without the participation of the Institution. 18.6 Přetrvávající platnost Podmínky Should the Institution be made aware of the existence of any such agreement it shall be considered as a reason for immediate termination of any cooperation under this Agreement and the closure of the site without any reimbursement. Any related costs shall be borne by the Sponsor. The termination of the Agreement and the closure of the Site shall be notified to the State Institute of Drug Control and applicable ethics committees. Zadavatel prohlašuje, že v souvislosti se Studií, která je předmětem této Smlouvy, jež obsahují neuzavřel a neuzavře bez účasti Instituce se zkoušejícím či Spoluzkoušejícími žádnou další smlouvu upravující jejich vzájemná práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v . V případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případězjištění, že tak není v zadavatel uzavřel takovou další Smlouvu, bude toto důvodem k okamžitému ukončení spolupráce dle této Smlouvě výslovně uvedenosmlouvy a k uzavření centra bez náhrady. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Quintiles Czech Republic, s.r.o., ByVeškeré zmařené náklady ponese Zadavatel. Ukončení smlouvy a uzavření centra bude oznámeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a příslušným etickým komisím. The following annexes form an integral part of thsi Agreement: TitleAnnex 1: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Nemocnice Slaný: By: XXXx. Xxxx Xxxxx Title (must be authorized to sign on Institution's behalf): Director Signature: Date: Signed by Quintiles Czech Republic, s.r.o., under a Power of Attorney dated December 17, 2016, in the name of Esperion Therapeutics, Inc. By: Title: Date: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Quintiles Czech Republic, s.r.o., Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Nemocnice Slaný: Jméno: XXXx. Xxxx Xxxxx Funkce (musí se jednat o podpis oprávněného zástupce Zdravotnického zařízení): Ředitel Podpis: Datum: Podepsáno Quintiles Czech Republic, s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 17. listopadu 2016, jménem Esperion Therapeutics, Inc. Podpis: Funkce: Datum: Attachments: Attachment A – Budget and Payment Schedule Attachment B – Power of attorney/delegation letter of Quintiles Attachment C – Version of Terms and Conditions Annex 2: Timelines Annex 3: Equipment provided to the Clinical Trial Agreement intended for publication PřílohyInstitution or the Investigator Annex 4: Insurance Certificate Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha A – 1: Rozpočet a platební přehled podmínky Příloha B – Plná moc 2: Časové harmonogramy Příloha 3: Vybavení poskytnuté instituci nebo zkoušejícímu Příloha 4: Pojistný certifikát Annex 5: Approval of the State Institute of Drug Control and approvals of ethics committees Annex 6: Copy of the Company Register Excerpt of CRO and power of attorney from the Sponsor Annex 7: Informed Consent Form and Information for Patient Annex 8: Protocol Synopsis Annex 9: Version of this Agreement for Publication in the Contract Register Příloha 5: Povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a souhlasná stanoviska etických komisí Příloha 6: Kopie výpisu z obchodního rejstříku CRO a pověření od zadavatele Příloha 7: vzor informovaného souhlasu a informací pro pacienta Příloha 8: synopse protokolu Příloha 9: verze smlouvy k uveřejnění v registru smluv Executed in 3 original copies by the authorised representatives of the Parties: Podepsáno ve 3 stejnopisech oprávněnými zástupci stran: QUINTILES ON BEHALF OF / delegační dopis pro Quintiles Příloha C – Verze Smlouvy o klinickém hodnocení určená pro uveřejněníQUINTILES Thomayerova nemocnice JMÉNEM CELGENE INTERNATIONAL SARL Signature / Podpis: Signature / Podpis: doc. MUDr. Xxxxxx Xxxxx, CSc. Name / Jméno: Name / Jméno: ředitel Title / Funkce: Title / Funkce: Date / Datum: Date / Datum: Signature / Podpis: Name / Jméno: Zkoušející Title / Funkce: Date / Datum: ANNEX 1 PŘÍLOHA 1 BUDGET & PAYMENT TERMS & CONDITIONS ROZPOČET A PLATEBNÍ PODMÍNKY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (section 2.1.1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ANNEX 2 PŘÍLOHA 2 GLOBAL TIMELINES GLOBÁLNÍ ČASOVÉ HARMONOGRAMY ANNEX 3 PŘÍLOHA 3 EQUIPMENT PROVIDED TO THE INSTITUTION OR THE INVESTIGATOR - already provided under the GED-0301-CD-003 study VYBAVENÍ POSKYTNUTÉ INSTITUCI NEBO ZKOUŠEJÍCÍMU - již poskytnuto v souvislosti s GED-0301-CD-003 studií

Appears in 1 contract

Samples: smlouvy.gov.cz

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 This Agreement has been made in four original counterparts, all of Parties and Investigator obtaining one counterpart. 18.7 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK Na základě žádosti Zadavatele, Quintiles je oprávněn převést tuto Smlouvu na Zadavatele nebo jakoukoli třetí stranu, a Quintiles nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelemZadavatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že k rozhodování o jakýchkoli otázkách souvisejících s touto Smlouvou Případné xxxxx vyplývající z této Smlouvy jsou příslušné řešit soudy České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu jazykových verzí, bude rozhodující česká verze bude rozhodnájazyková verze. 18.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Strany a Zkoušející obdrží po jednom. 18.7 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případě, že tak není v této Smlouvě výslovně uvedeno. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Quintiles Czech Republic, s.r.o., : By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Nemocnice SlanýFakultní nemocnice Královské Vinohrady: By: XXXxDoc. Xxxx Xxxxx Title (must be authorized to sign on Institution's behalf): MUDr. Xxxxxx Grill, Ph.D., MHA Title: Director Signature: Date: Signed by Quintiles Czech Republic, Republic s.r.o., under a Power of Attorney dated December 17, 14th April 2016, in the name of Esperion Therapeutics, Inc. Pharma Mar S.A. By: Title: Date: Investigator´s Declaration I, the Investigator of this Study, hereto certify, that I have duly acquainted myself with the Protocol along with any/all documentation submitted by the Sponsor in relation to the performance of this Study. I further affirm, that I have thoroughly familiarized myself with this Agreement and that I shall observe any/all obligations stipulated herein as to Investigator and also adhere to Act no. 378/2007 Coll., on Pharmaceuticals, as amended, and other applicable legal regulations. I further proclaim and guarantee, that in accordance herewith and in compliance with the separate agreement concluded between Quintiles/Sponsor and I, I shall distribute the resources received from Quintiles/Sponsor and settle the agreed remunerations to the co- investigators and other personnel participating in the conduct of this Study and I shall be fully responsible with regard to this obligation. Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Quintiles Czech Republic, s.r.o., : Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis oprávněný zástupce Nemocnice SlanýFakultní nemocnice Královské Vinohrady: Jméno: XXXxDoc. Xxxx Xxxxx Funkce (musí se jednat o podpis oprávněného zástupce Zdravotnického zařízení): Ředitel MUDr. Xxxxxx Grill, Ph.D., MHA Funkce: ředitel Podpis: Datum: Podepsáno Quintiles Czech Republic, Republic s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 1714. listopadu dubna 2016, jménem Esperion Therapeutics, Inc. Pharma Mar S.A. Podpis: Funkce: Datum: Prohlášení Zkoušejícího Xx, Zkoušející této Studie, tímto potvrzuji, že jsem se seznámil s Protokolem a všemi dokumenty předanými Zadavatelem k provedení Studie. Byl jsem seznámen s touto Smlouvou, budu dodržovat povinnosti v ní stanovené Zkoušejícímu a postupovat v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění a dalšími právními předpisy. Xxxx prohlašuji a zavazuji se, že v souladu s touto Smlouvou a v souladu se separátní smlouvou uzavřenou mezi mnou a Quintiles/Zadavatelem budu z prostředků mnou obdržených od Quintiles/Zadavatele vyplácet sjednané odměny spoluzkoušejícím a dalším osobám spolupracujícím na provádění této Studie a budu za to plně zodpovědný. Name: Date: Signature: Attachments: Attachment A - Budget and Payment Schedule payment schedule Attachment B - Power of attorney/delegation letter of Quintiles Attachment C – Version For Publication in the Register of the Clinical Trial Agreement intended for publication Agreements Jméno: Datum: Podpis: Přílohy: Příloha A - Rozpočet a platební přehled Příloha B - Plná moc / moc/delegační dopis pro Quintiles Příloha C – Verze pro zveřejnění v Registru smluv ATTACHMENT A BUDGET & PAYMENT SCHEDULE Payee details The Parties agree that the payee designated below is the proper payee for this Agreement, and that payments under this Agreement will be made only to the following payee (“Payee): Payee Name Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Payee Address Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 10, ZIP xxxx 000 00, Xxxxx Xxxxxxxx Bank Name UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Bank Account 805211008/2700 IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT Code XXXXXXXX VAT/Tax ID Number CZ00064173 In case of changes in the Payee’s bank details, Payee is obliged to inform Quintiles in writing. Parties agree that in case of changes in bank details which do not involve a change of payee or change of country location of bank account, no further amendments are required. The Parties acknowledge that the designated Payee is authorized to receive all of the payments for the services performed under this Agreement. PAYMENT TERM Quintiles will pay the Payee every three (3) months), on a completed visit per subject basis in accordance with the attached budget. The payment cycle commences 30 days after the first PŘÍLOHA A ROZPOČET & PLATEBNÍ PŘEHLED ÚDAJE O PŘÍJEMCI PLATBY Smluvní strany tímto souhlasí, že níže uvedený příjemce platby je řádným příjemcem plateb dle této Smlouvy, a xxxx, že platby provedené na základě této Smlouvy budou realizovány výhradně vůči níže uvedenému příjemci plateb (xxxx xxx “Příjemce plateb”): Název Příjemce plateb Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Adresa Příjemce plateb Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 00, XXX 000 00, Xxxxx xxxxxxxxx Název banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Bankovní účet: 805211008/2700 IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT kód XXXXXXXX DPH/Daňové identifikační xxxxx CZ00064173 Dojde-li k jakýmkoli změnám ohledně bankovních údajů Příjemce plateb, Příjemce plateb je v takovém případě o klinickém hodnocení určená pro uveřejněnítéto skutečnosti povinnen informovat Quintiles, a to odesláním písemného oznámení. Smluvní strany souhlasí, že v případě, že půjde pouze o změnu výhradně se vztahující k bankovním údajům Příjemce plateb a které nepůsobí změnu v subjektu Příjemce plateb nebo změnu státu, v xxxx xx bankovní účet zřízen, nebude zapotřebí uzavírat jakýkoli další dodatek. Strany tímto berou na vědomí, že shora definovaný Příjemce plateb je oprávněn obdržet veškeré platby za služby vykonané na základě této Smlouvy. PLATEBNÍ PODMÍNKY Quintiles bude poskytovat finanční plnění Příjemci plateb každé tři (3) měsíce, v souladu s přiloženým platebním rozvrhem vždy za uskutečněné návštěvy jednotlivých subjektů hodnocení. Platební cyklus bude zahájen 30 dnů

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement