MUDr Sample Clauses

MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem / rector (dále jen „příjemce“ / hereinafter referred to as the „Beneficiary“) 1 Program realizovaný na základě Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014- 2021 uzavřeného 4. 9. 2017, Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2014- 2021 a Dohodě o programu Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx 00. 11. 2018 mezi Ministerstvem financí České republiky jako Národním kontaktním místem a Výborem pro Finanční mechanismus EHP. / A programme implemented under the Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 signed on 4 September 2017 between the Czech Republic and the EEA states, and the Programme Agreement, which was signed on 21 November 2018 between the Ministry of Finance of the Czech Republic as the National Focal Point and the Committee for the EEA Mechanism. The implementation of the programme is in accordance with the Regulation on Implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021. SJEDNALI / HAVE AGREED níže uvedené Zvláštní podmínky a Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. to the Special Conditions and Annexes bellow which form an integral part of this Agreement. Ustanovení těchto zvláštních podmínek mají přednost před ustanoveními příloh smlouvy. The provisions in the Special Conditions of the Agreement take precedence over its Annexes.
MUDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., Vice-director for Science and research (Hereinafter referred to as the ‘Medical Facility’) and Workplace: Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava, with its registered office at 17. listopadu 1790/5, Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxx 000 00, Xxxxx Republic(Hereinafter referred to as the “Principal Investigator“) Tento Dodatek ke smlouvě o klinickém hodnocení (xxxx xxx „Dodatek“) se uzavírá mezi X. Xxxxxxxx-Xx Xxxxx Ltd, se sídlem Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxx xxx „Zadavatel“) a Smluvní výzkumná organizace IQVIA RDS Czech Republic s.r.o. (dříve Quintiles Czech Republic, s.r.o.) Pernerova 691/42, Xxxxxx, Xxxxx 0 XXX 000 00Xxxxx xxxxxxxxx IČO: 247 68 651 DIČ: CZ247 68 651(xxxx xxx „CRO“) a Fakultní nemocnice Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 00. listopadu 0000/0,Xxxxxxx Xxxxxx, XXX 000 00, Xxxxx xxxxxxxxx IČO: 008 43 989 DIČ: CZ00843989Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90 ve věcech této smlouvy je oprávněn jednat a podepisovat: doc. MUDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum (xxxx xxx „Zdravotnické zařízení“) a Místo pracoviště: Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava se sídlem na adrese 17. listopadu 0000/0,Xxxxxxx Xxxxxx, XXX 000 00, Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Hlavní zkoušející“) and is effective as of the date of its publication in the Register of Agreements. a je účinný k datu uveřejnění v registru smluv. WITNESSETH: ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem Masarykův onkologický ústav with its registered seat at: Žlutý kopec 000/0, 000 00 Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx ID No.: 00209805 VAT No.: CZ00209805 established by the decision of the Ministry of Health of the Czech Republic dated 7. 9. 1990 Represented by: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, M.D., Ph.D., director (dále jen „Centrum“) (hereinafter referred to as the “Center”) AND A XXX datum narození: XXX, adresa bydliště: XXX XXX date of birth: XXX address: XXX (dále jen „Hlavní zkoušející”) (hereinafter referred to as the “Principal Investigator”) (Centrum a Hlavní zkoušející dále společně označováni jako „Smluvní partneři”) (the Center and the Principal Investigator hereinafter collectively referred to as the “Contracting Partners”) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“): entered into on this day, month and year pursuant to Section 1746 (2) of Act no. 89/2012 of Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the “Civil Code”) (hereinafter referred to as the “Agreement”)
MUDr. Xxxxxx Xxxxx, CSc., ředitel Xxxxx Xxxxx Jednatel/Executive Director Zkoušející: MUDr. Xxxxx Xxxxxxxxx Sponsor/Zadavatel: Za Zadavatele
MUDr. Xxxxx Xxxxx, MBA To Principal Investigator: Fakultní nemocnice Brno, Internal hematology and oncology department, Xxxxxxxxx 00, Xxxx, Zip code: 625 00 Attn.: XXX To Sponsor: Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Xxxxxxxx 0000/00x, Xxxxxx 0, Zip code: 160 00 Attn.: Piotr Miekus 15. Assignment The rights and obligations of Institution and Principal Investigator under this Agreement may not be assigned or subcontracted to others without Sponsor’s prior written consent and any attempted assignment or delegation in violation hereof shall be void. Institution and Principal Investigator shall ensure that all third parties who provide services on behalf of Institution or Principal Investigator comply with the terms and conditions of this Agreement. Sponsor may assign this Agreement to an affiliated company without the prior consent of Institution or Principal Investigator. Notwithstanding any such assignment by Sponsor, Sponsor shall remain liable for all of its obligations under this Agreement. 16.
MUDr. Xxxxx Xxxxxxx, Ph.D., an employee or a contractor of Institution (“Coordinating Investigator”), has designed and intends to conduct a non-interventional study entitled “ A retrospective study of the pharmacokinetics of meropenem during ECMO treatment compared with conventional intensive care in neonatal and pediatric patients”, Pfizer Tracking Number #69506665 (the “Study”). The Study focuses on therapeutic use of the Pfizer product Meronem (meropenem) (the “Pfizer Product”) as part of standard medical care. Institution intends to identify principal investigators at other study sites (“Participating Investigators” and “Participating Sites”) and to contract with those investigators or sites to SMLOUVA O VÝZKUMU SPONZOROVANÉM ZKOUŠEJÍCÍM Tato smlouva o poskytnutí grantu na výzkum sponzorovaný zkoušejícím (xxxx xxx „Výzkum“, celá smlouva xxxx xxx „Smlouva“) uzavřená mezi Pfizer, spol. s r.o., společností se sídlem na adrese Praha 5, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, XXX 00000, XX: 49244809, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx x. 00000 (xxxx xxx „Pfizer“) a Univerzita Karlova se sídlem na adrese Ovocný trh 560/5, Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, XXX 000 00, IČ: 00216208, ve věci součásti: 1. lékařská fakulta, Xxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0, Xxxxx republika, 121 08 , veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (xxxx xxx „Instituce“) nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (xxxx xxx „Datum účinnosti“).
MUDr. Xxxxx Xxxxx, CSc zaměstnancem Zdravotnického zařízení, jednajícího v rozsahu jeho zaměstnání, se sídlem klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Xxxxxxx, 00. listopadu 1790, 708 52, Ostrava, Česká republika, který bude vystupovat jako hlavní zkoušející (xxxx xxx „Zkoušející“) odpovídající za Studii, jak je definováno níže. Zdravotnické zařízení a Zkoušející mohou být xxxx společně označováni xxx xxxx „Řešitelské centrum“.
MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., šeditelem (xxxx xxx Poskytovatel)
MUDr. Per Bucek, residing at X. Xxxxxxx 000, 000 00 Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Company ID number: 29443717 (“Principal Investigator”) GSK, PPD, poskytovatel a hlavní zkoušející jsou v této smlouvě jednotlivě označování jako „smluvní strana“ a souhrnně jako „smluvní strany“. GSK, PPD, Institution and Principal Investigator are herein referred to each as a “Party” and, collectively, as the “Parties”.