Mẫu Điều Khoản Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng. Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết.
Phạm vi áp dụng. Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết.
Phạm vi áp dụng. Những quy định của Hiệp định này sẽ áp dụng đối với nhữngđầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết thực hiện trước hoặc sau khi Hiệpđịnh này có hiệu lực và phù hợp với quy định pháp luật của Bên ký kết kia. Tuynhiên, Hiệp định này không áp dụng đối với phát sinh trước khi Hiệp định này cóhiệu lực hoặc những tranh chấp trực tiếp liên quan đến những sự kiện xảy ratrước khi Hiệp định này có hiệu lực.
Phạm vi áp dụng. Hiệp định này áp dụng đối với các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Bên ký kết.
Phạm vi áp dụng. 1) Bản ghi nhớ được áp dụng đối với vận tải hàng hóa và người bằng đường bộ qua lại biên giới và các nhà khai thác vận tải được cấp phép đối với hoạt động vận tải qua biên gióri giữa các Bên ký kết.
Phạm vi áp dụng. Các cam kết trong Chương Đầu tư (ngoại trừ một số cam kết được nêu rõ phạm vi khác) đều chỉ áp dụng cho nhà đầu tư và Khoản đầu tư của nhà đầu tư đến từ các nước Thành viên CPTPP khác. Đối với Việt Nam thì phạm vi này được hiểu như sau: - Nhà đầu tư CPTPP được hiểu là nhà đầu tư (Nhà nước, doanh nghiệp hoặc công dân) của một nước CPTPP khác đang hoặc đã thực hiện đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp nhà đầu tư CPTPP nhưng thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị loại trừ, không được hưởng các quyền theo CPTPP: + không có hoạt động kinh doanh đáng kể ở bất kỳ nước CPTPP nào ngoại trừ Việt Nam - Khoản đầu tư của nhà đầu tư CPTPP được hiểu là bất kỳ khối tài sản nào mà nhà đầu tư CPTPP sở hữu hoặc kiểm soát một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có tính chất đầu tư (bao gồm các đặc tính như cam kết dành một khoản vốn, với mục đích thu lợi nhuận và suy đoán là có rủi ro) ở Việt Nam. Khoản đầu tư này bắt buộc phải tồn tại tại hoặc sau thời điểm CPTPP có hiệu lực với Việt Nam. Như vậy với các khoản đầu tư của các nhà đầu tư CPTPP đã thực hiện nhưng đã kết thúc hoặc chấm dứt trước khi CPTPP có hiệu lực với Việt Nam sẽ không được hưởng các quyền theo quy định của CPTPP.
Phạm vi áp dụng. 第一條 契約之適用範圍 本契約係兆豐國際商業銀行胡志明市分行(以下簡稱「銀行」)全球金融網業務服務之一般性約定。 Các nội dung dưới đây là thỏa thuận chung về dịch vụ Global-eBanking của Ngân hàng Mega International Commerical Bank Co., Ltd chi nhánh TP. Xx Xxx Xxxx ( sau đây gọi là “Ngân hàng”).
Phạm vi áp dụng. Nước ký kết này cam kết dành cho Nước Ký kết kia sự tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự. Các vấn đề dân sự nói trong Hiệp định này bao gồm các vấn đề pháp luật dân sự, pháp luật hôn nhân, gia đình, pháp luật thương mại và pháp luật lao động.
Phạm vi áp dụng. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Các Bên liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Dự án, cũng như tất cả các hoạt động của Công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt Hợp đồng này. Hợp đồng này được lập theo các quy định pháp luật liên quan của Việt Nam, sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động của Công ty. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Hợp đồng này với Điều lệ, các quy định của Điều lệ sẽ được ưu tiên. Tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Dự án và hoạt động của Công ty mà không được đề cập đến trong bản Hợp đồng này sẽ được Các Bên và/hoặc Công ty giải quyết phù hợp với pháp luật của Việt Nam có liên quan và theo các điều khoản của Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty.
Phạm vi áp dụng. 1. Các quy định và thủ tục của Nghị định thư này được áp dụng đối với các tranh chấp phát sinh theo các quy định về tham vấngiải quyết tranh chấp của Hiệp định cũng như các hiệp định được nêu tại Phụ lục I và các hiệp định kinh tế ASEAN trong tương lai (“các hiệp định liên quan”).