Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Sample Contracts

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

cường và tạo những điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của Bên ký kết này tại lãnh thổ của Bên ký kết kia và nhận thấy sự cần thiết phải khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài để phát triển sự phồn thịnh kinh tế của cả hai nước. Hai bên đã thỏa thuận như sau

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhằm mở rộng hơn các quan hệ hợp tác kinh tế giữa các Bên ký kết. Nhận thấy rằng việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư sẽ tăng cường các khả năng về đầu tư và qua đó đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hai bên đã thỏa thuận như sau:

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

Với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của cả hai nước, và duy trì những điều kiện công bằng và thỏa đáng đối với những đầu tư của các nhà đầu tư Bên ký kết này trên lãnh thổ của Bên ký kết kia,nhận thấy rằng việc xúc tiến và bảo hộ lẫn nhau cho những đầu tư như vậy sẽ hỗ trợ cho sự mở rộng các quan hệ kinh tế giữa hai Bên ký kết và khuyến khích các hoạt động đầu tư, đã đồng ý như sau:

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

Với mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mở rộng tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, đặc biệt đối với những đầu tư của các công dân của một Bên ký kết trên lãnh thổ Bên ký kết kia. Nhận thấy rằng Hiệp định về đối xử một cách công bằng và thỏa đáng đối với những đầu tư như vậy sẽ khuyến khích nguồn vốn, công nghệ và sự phát triển kinh tế của các Bên ký kết. Hai bên đã thỏa thuận như sau

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

Với mong muốn thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế lâu dài cùng có lợi giữa hai quốc gia, nhận thấy cần khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài với mục đích xây dựng và duy trì những điều kiện thuận lợi đối với đầu tư của các nhà đầu tư thuộc Bên ký kết này trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, cho rằng cơ sở đầu tư ổn định sẽ bảo đảm hiệu quả tối đa của việc sử dụng các nguồn lực kinh tế và việc phát triển các lực lượng sản xuất,

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

Với mong muốn tạo các điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa hai nước, và đặc biệt cho việc đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia; và Thừa nhận rằng việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • January 23rd, 2019
HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • March 17th, 2020

Nhận thấy rằng, việc khuyến khích và bảo hộ có đi có lại những hoạt động đầu tư như vậy trên cơ sở thoả thuận quốc tế sẽ có lợi cho việc khuyến khích sáng kiến kinh doanh cá nhân và làm tăng sự thịnh vượng ở cả hai quốc gia;

HIỆP ĐỊNH
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • January 23rd, 2019
Ngày 08 tháng 09 năm 1993
Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư • November 11th, 2018

Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển,mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của hai nước và tạo điều kiện thuận lợi và thỏa đáng cho đầu tư của nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, Nhận thấy việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư tạo thuận lợi cho việc mở rộng các quan hệ kinh tế giữa hai Bên ký kết và thúc đẩy các hoạt động đầu tư. Hai bên đã thỏa thuận các điều khoản sau: