Hiệp Định Thương Mại Sample Contracts

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Hiệp Định Thương Mại • November 11th, 2018

Các Bên sẽ áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp nhằm tạo thuận lợi cho và thúc đẩy các quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phù hợp với luật pháp của mỗi nước và tuân theo các nghĩa vụ quy định trong các hiệp ước, công ước và thoả ước quốc tế mà mỗi Bên có thể là thành viên.

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA
Hiệp Định Thương Mại • August 26th, 2003
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA
Hiệp Định Thương Mại • February 13th, 2004
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Hiệp Định Thương Mại • November 11th, 2018

Các bên sẽ cho nhau hưởng đãi ngộ trong các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan và thuế quan đánh trên hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu không kém ưu đãi hơn đãi ngộ dành cho một nước thứ ba.

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Hiệp Định Thương Mại • November 11th, 2018

Hai bên sẽ khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, theo đúng luật lệ hiện hành của mỗi bên trong thời gian Hiệp định có hiệu lực.

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Hiệp Định Thương Mại • November 11th, 2018