Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp Sample Contracts

HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI) – VIỆT NAM HỢP ĐỒNG MUA SẢN PHẨM TẠI QUỐC GIA CƯ TRÚ/ THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp • March 1st, 2016

Nhà Phân Phối sẽ được cấp một Mã Số Nhà Phân Phối bởi Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“Nu Skin Việt Nam”) sử dụng cho toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài khoản Nhà Phân Phối. Nhà Phân Phối xác nhận rằng toàn bộ các thông tin cung cấp dưới đây là đúng và chính xác và đồng ý rằng Nu Skin Việt Nam có thể tuyên bố Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp Đồng Nhà Phân Phối) vô hiệu nếu các thông tin này không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp • March 27th, 2020

Nhà Liên Kết Thương Hiệu sẽ được cấp một Tài Khoản Nhà Liên Kết Thương Hiệu bởi Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“Nu Skin Việt Nam” hoặc “Công Ty”) sử dụng cho toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài khoản Nhà Liên Kết Thương Hiệu. Nhà Liên Kết Thương Hiệu xác nhận rằng toàn bộ các thông tin cung cấp dưới đây là đúng và chính xác và đồng ý rằng Nu Skin Việt Nam có thể tuyên bố Hợp Đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu vô hiệu nếu các thông tin này không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI)
Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp • January 5th, 2023

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM (“Amway Việt Nam”), Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3600817381, do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 28/06/2006, có trụ sở chính tại:…………………………..., đại diện theo pháp luật: ……………….., chức vụ: ………………...

HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp • September 2nd, 2021

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp này (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp”) được ký kết giữa Công Ty TNHH QNET VN và người tham gia bán hàng đa cấp (sau đây gọi tắt là “Đại Diện Độc Lập”).

HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp • January 4th, 2022

Lưu ý: Nhà Phân Phối và vợ/chồng của Nhà Phân Phối chỉ được phép tham gia với cùng một Mã số Nhà Phân Phối cho toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài khoản Nhà Phân Phối. Vợ/chồng của Nhà Phân Phối có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ như Nhà Phân Phối và đồng chịu trách nhiệm cùng Nhà Phân Phối trong mọi hoạt động.