Mẫu Điều Khoản Trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin. (1) Nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết sẽ trao đổi những thông tin cần thiết để thực hiện những quy định của Hiệp định này hoặc của nội luật liên quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng sao cho việc đánh thuế theo nội luật sẽ không trái với Hiệp định này. Mọi thông tin do một Nước ký kết nhận được sẽ được giữ bí mật giống như thông tin thu nhận theo nội luật của Nước này và thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tượng hoặc các cơ quan chức trách (bao gồm tòa án và các cơ quan hành chính) có liên quan đến việc tính toán hoặc thu thuế, cưỡng chế hoặc truy tố hoặc xác định các khiếu nại về các loại thuế đã nêu tại câu thứ nhất. Các đối tượng hoặc các cơ quan chức trách này sẽ chỉ sử dụng các thông tin đó vào các mục đích nêu trên. Các đối tượng và các cơ quan đó có thể cung cấp các thông tin này trong quá trình tố tụng công khai của tòa án hoặc trong các quyết định của tòa án.
Trao đổi thông tin. Quý Vị thừa nhận rằng các chương trình UPS Ready Solution có thể được UPS truy cập từ xa trong một thời gian giới hạn vì một mục đích duy nhất là thực hiện các cập nhật và thay đổi liên quan đến các dịch vụ UPS, giá biểu UPS, mã số tuyến đường UPS và/hoặc các Tài Liệu UPS được chứa trong UPS Ready Solution đó.
Trao đổi thông tin. 1. Khách hàng đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… từ Ngân hàng và/hoặc các đối tác của Ngân hàng Bản Việt theo các phương thức nêu tại Khoản 2 Điều 11 Bản Điều khoản và điều kiện này.
Trao đổi thông tin. 1. Cơ quan có thẩm quyền của nước ký kết sẽ trao đổi các thông tin khi cần thiết để tiến hành các quy định của Hiêp định này hoặc của pháp luật trong nước của nước ký kết liên quan các loại thuế được bao quát bởi Hiêp định trong chừng mực mà hệ thống thuế theo đó không trái với Hiêp định. Mọi thông tin nước ký kết nhận được sẽ được xử lý như bí mật theo cách thức giống nhau như thông tin thu được theo pháp luật trong nước của nước đó và sẽ chỉ được tiết lộ cho các cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền (bao gồm tòa án hay cơ quan xem xét có thẩm quyền) liên quan đến việc đánh giá hay thu thậm, cưỡng chế hay truy tố, hoặc xác định các khiếu nại liên quan các loại thuế được Hiêp định này bao quát.
Trao đổi thông tin. 1. Nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kếtsẽ trao đổi với nhau những thông tin cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhữngquy định của Hiệp định này hay các luật trong nước của hai Nước ký kết liênquan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng sao cho việc đánh thuế theo cácluật trong nước sẽ không trái với Hiệp định này. Việc trao đổi thông tin sẽkhông bị giới hạn bởi Điều 1. Mọi thông tin do một Nước ký kết nhận được sẽ đượcgiữ bí mật giống như thông tin thu nhận theo các luật trong nước của Nước ký kếtđó và sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tượng hay các cơ quan chức trách (bao gồmcả tòa án và các cơ quan hành chính) có liên quan đến việc tính toán, thu, cưỡngchế hay truy tố hoặc xác định các khiếu nại về các loại thuế mà Hiệp định nàyáp dụng. Các đối tượng hoặc các cơ quan chức trách này sẽ chỉ sử dụng các thôngtin đó và các mục đích nêu trên. Các đối tượng và các cơ quan đó có thể cung cấpcác thông tin này trong quá trình tố tụng công khai của tòa án hay trong cácquyết định của tòa án.
Trao đổi thông tin. 1. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Bên ký kết sẽ trao đổi với nhau những thông tin cần thiết cho việc thực hiện những quy định của Hiệp định này hoặc nội luật của các Bên ký kết liên quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng để sao cho việc đánh thuế theo nội luật không trái với Hiệp định này cũng như để ngăn ngừa việc trốn thuế liên quan đến các loại thuế đó. Mọi thông tin do một Bên ký kết nhận được sẽ được giữ bí mật giống như thông tin thu nhận theo nội luật của Bên này và thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tượng hoặc các cơ quan chức năng (bao gồm cả tòa án và các cơ quan hành chính) có liên quan đến việc tính toán hoặc thu, cưỡng chế hoặc truy tố hoặc xác định các khiếu nại về các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng. Các đối tượng hoặc các cơ quan chức năng này sẽ chỉ sử dụng các thông tin đó vào các mục đích nêu trên. Các đối tượng và các cơ quan đó có thể cung cấp các thông tin này trong quá trình tố tụng công khai của tòa án, hoặc trong các quyết định của tòa án, bao gồm, trong trường hợp của Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, là quyết định của Ủy ban Thẩm tra lại. Thông tin sẽ không được cung cấp cho bất kỳ Ủy ban có quyền tài phán thứ ba nào với bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý của Bên ký kết cung cấp thông tin ban đầu.
Trao đổi thông tin. 1. VPBank sẽ thông báo cho Khách hàng các vấn đề liên quan tới Khoản vay theo Hợp đồng này bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của VPBank đối với Khoản vay theo Hợp đồng này bằng một trong các phương thức liên hệ do VPBank triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của Khách hàng, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng, gửi email tới Khách hàng, thông báo trên website chính thức của VPBank (website: xxx.xxxxxx.xxx.xx)..
Trao đổi thông tin. 1. Nhằm tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghiệp vụ hải quan, nhằm thúc đấy giải phóng hàng hóa và ngăn chặn các vi phạm pháp luật hải quan, cơ quan hải quan trung ương của các Bên sẽ xây dựng và tiến hành trao đổi thông tin điện tử một cách thường xuyên với nhau (sau đây gọi là “trao đổi thông tin điện tử”) trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.
Trao đổi thông tin. 1. Nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết sẽ trao đổi với nhau những thông tin cần thiết cho việc triển khai thực hiện những quy định của Hiệp định này hay các luật trong nước của hai Nước ký kết liên quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng sao cho việc đánh thuế theo các luật trong nước sẽ không trái với Hiệp định này. Mọi thông tin do một Nước ký kết nhận được sẽ được giữ bí mật giống như thông tin thu nhận theo các luật trong nước của Nước đó. Tuy nhiên, nếu thông tin đó ban đầu được coi là bí mật tại Nước gửi thông tin thì thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tượng hay các cơ quan chức trách (bao gồm cả tòa án và các cơ quan hành chính) có liên quan đến việc tính toán hoặc thu, cưỡng chế hay truy tố, hoặc xác định các khiếu nại về các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng. Các đối tượng hoặc các cơ quan chức trách này sẽ chỉ sử dụng các thông tin đó vào các mục đích nêu trên. Các đối tượng và các cơ quan đó có thể cung cấp các thông tin này trong quá trình tố tụng công khai của tòa án hay trong các quyết định của tòa án. Các nhà chức trách có thẩm quyền thông qua việc trao đổi sẽ xây dựng những điều kiện, biện pháp và kỹ thuật thích hợp liên quan đến các vấn đề mà việc trao đổi thông tin được thực hiện kể cả, khi cần thiết, trao đổi thông tin liên quan đến việc trốn thuế.
Trao đổi thông tin. Tất cả các thông tin và tài liệu chính thức được trao đổi giữa các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc thực hiện Hiệp định này sẽ là văn bản và bằng ngôn ngữ tiếng Anh.