Mẫu Điều Khoản Quy định chung

Quy định chung. Điều 43 Yêu cầu hình thức bảo hộ
Quy định chung. 18.1 Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Kiện Chung Về Mua Hàng này không có hiệu lực hoặc vô hiệu thì các điều khoản khác sẽ không theo đó mà bị ảnh hưởng. Các Bên đồng ý thay thế các điều khoản vô hiệu hoặc không có hiệu lực đó bằng các điều khoản tương tự phản ánh gần nhất ý chí ban đầu của điều khoản đó.
Quy định chung. Bên Bán và các Bên Thuộc Bên Bán chấp hành tất cả các luật và quy định áp dụng (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở pháp luật, các lệnh, chính sách và quy chế áp dụng của Chính Phủ Hoa Kỳ, Hải Quan Hoa Kỳ và bất kỳ lãnh thổ tài phán nào mà Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ được cung cấp tại đó, liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và tái xuất hàng hóa, dữ liệu kỹ thuật và phần mềm, bảo mật thông tin cá nhân, lao động và việc làm, chống phân biệt đối xử và chống lạm dụng, tự do lập hội, bảo vệ môi trường, quản lý các chất nguy hiểm, chống ô nhiễm và duy trì sự bền vững của tài nguyên, quản lý rác thải, tái chế, bảo hộ sở hữu trí tuệ, và chống tham nhũng) và Bên Bán bảo vệ và giữ vô hại cho Apple đối với bất kỳ chi phí, thiệt hại nào phát sinh từ việc Bên Bán vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào nêu trên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.
Quy định chung.  Giao dịch mua bán ngoại tệ chỉ áp dụng đối với các giao dịch được ký xác nhận trong ngày.  Đồng tiền giao dịch: tất cả các đồng tiền được niêm yết giá trên website của ACB (ngoại trừ đồng Indo Rupi).  Tỷ giá mua bán ngoại tệ được ghi nhận tại thời điểm ACB thực thi lệnh giao dịch.  Đối với giao dịch mua bán ngoại tệ có thương lượng tỷ giá  Việc thương lượng tỷ giá căn cứ theo quy định của pháp luật và ACB tại thời điểm giao dịch ngoại tệ.  Quy mô giao dịch được áp dụng tỷ giá thương lượng theo chính sách ACB quy định trong từng thời kỳ.  Khách hàng thương lượng tỷ giá với nhân viên ACB thông qua số điện thoại được cung cấp trên màn hình giao dịch mua bán ngoại tệ.  Khách hàng không được quyền hủy giao dịch ngoại tệ khi khách hàng đã đồng ý tỷ giá với ACB và ký xác nhận giao dịch này trên hệ thống ACB ONE.
Quy định chung. 7.1 Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các điều kiện và điều khoản gắn liền với Hợp đồng cho vay tiền mặt và là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.
Quy định chung. 1. Tùy theo nhu cầu thực tế, cơ quan mua sắm quy định một khoảng thời gian đủ để nhà thầu nhận được hồ sơ mời thầu, chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển và hồ sơ dự thầu, trong đó có lưu ý đến các yếu tố như:
Quy định chung. Hợp đồng này thể hiện toàn bộ cam kết liên quan đến nội dung chính của Hợp đồng này và thay thế cho các trao đổi liên lạc hoặc thỏa thuận trước đây hiện có thể còn tồn tại. Việc điều chỉnh Hợp đồng này sẽ chỉ được thực hiện thông qua văn bản sửa đổi được cả hai bên ký. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia mà HP hoặc Công ty Liên kết của HP chấp thuận Đơn đặt hàng và các tòa án của quốc gia đó sẽ có thẩm quyền tài phán, tuy nhiên HP hoặc Công ty Liên kết của HP có thể khởi kiện về việc thanh toán tại quốc gia nơi đặt trụ sở của Công ty Liên kết của Khách hàng đặt hàng. Khách hàng và HP đồng ý rằng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng. Các khiếu kiện phát sinh hoặc được đưa ra ở Hoa Kỳ sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của bang nơi
Quy định chung. ĐIỀU 4.1
Quy định chung. 1 Các Bên đồng ý rằng Hợp Đồng này có hiệu lực đầy đủ khi xảy ra các sự kiện sau: (i) Khách Hàng đã đồng ý với các nội dung của Hợp Đồng này được cung cấp cho Khách Hàng khi Khách Hàng thực hiện Yêu Cầu Vay; và (ii) Bên cho vay chấp thuận Yêu Cầu Vay của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo Đến Khách Hàng (như được định nghĩa tại Khoản 1.6 Mục V) qua tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc qua email mà Khách Hàng đã đăng ký với Bên cho vay; và (iii) Bên cho vay không nhận được Yêu cầu hủy Khoản Vay theo quy định tại Khoản 2 Mục này. Khoản Vay sẽ được giải ngân cho Khách Hàng theo phương thức quy định tại Khoản 1.11 Mục
Quy định chung. 1. Các Bên khẳng định các quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình đối với Bên kia theo Hiệp định SPS.