หนังสือมอบอานาจ Sample Contracts

Contract
หนังสือมอบอานาจ • March 9th, 2022
Contract
หนังสือมอบอานาจ • May 25th, 2020

เลขทใ'ี บจอง.................................................................ใบจองซือห้นสามญั เพิ'มทุน บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จาํ กดั (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)การเสนอขายห้นุ สามญั เพิ'มทุน จาํ นวน 254,215,937 ห้นุ มูลค่าที'ตราไว้ห้นุ ละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายห้นุ ละ 0.80 บาทเสนอขายต่อผถู้ อหุน้ เดมิ ในอตั รา 5 หุนสามญั เดมิ มสี ทธซิ อื หุนสามญั เพมทุนใหม่ได้ 2 หุ้น (5:2) วนั ที'จองซือ 🞏 26 พฤษภาคม 2563 🞏 27 พฤษภาคม 2563 🞏 28 พฤษภาคม 2563 🞏 29 พฤษภาคม 2563 🞏 1 มถิ ุนายน 2563 ข้อมูลผจู องซือห้นุ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดเจน ตวบรรจง ขาพเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจองซอื หุน้ ) เลขทะเบยี นผูถ้ อื หุน้ ...............……..……………..…...................🞏 บุคคลธรรมดาสญชาตไิ ทย เลขประจําตวั ประชาชน 🞏 บุคคลธรรมดาสญชาตติ ่างดาว เลขทใ'ี บต่างดาว/หนังสอื เดนิ ทาง .............................................🞏 นิตบิ ุคคลสญชาตไิ ทย เลขทะเบยี นนิตบิ ุคคล………………………………………………………………… 🞏 นิตบิ ุคคลสญชาตติ ่างดาว เลขทะเบยี นนิตบิ ุคคล…………….…………….....….………..…….ชอื 🞏 นาย 🞏 นาง 🞏 นางสาว 🞏 นิตบิ ุคคล........

Contract
หนังสือมอบอำนาจ • November 21st, 2022
Contract
หนังสือมอบอานาจ • December 9th, 2021

ใบจองซือเลขที' ...................................................................ใบจองซือห้นุ สามญั เพิ'มทุน บริษทั จฑุ านาวี จาํ กดั (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)การเสนอขายหุนสามญั เพมทุน จํานวน 1,699,041,644 หุน้ ให้แก่ผู้ถอหุนเดมิ ของบรษิ ทั ฯ ตามสดส่วนการถอหุ้น มลค่าทต'ี ราไวห้ ุนละ 3 บาท ในอตั ราส่วน 1 หุ้นสามญั เดมต่อ 4 หุนสามญั ใหม่ ทรี าคาเสนอขายหุนละ 0.30 บาท วนทจองซอื 🞏 22 ธนวาคม 2564 🞏 23 ธนวาคม 2564 🞏 24 ธนวาคม 2564 🞏 27 ธนวาคม 2564 🞏 28 ธนวาคม 2564 ข้อมูลผจู องซือห้นุ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดั เจน ตวบรรจง เรยี น คณะกรรมการบรษิ ทั จุฑานาวี จํากดั (มหาชน) (“บรษิ ทฯ”) และ/หรอื บรษิ ทหลกั ทรพย์ ยูโอบี เคยเ์ ฮียน จาํ กดั (มหาชน) (“หลกทรพยย์ ูโอบี เคยเ์ ฮียน”) ซง'ึ เป็นตวั แทนรบั จองซอื ของบรษิ ทฯขา้ พเจา้ 🞏 นาย 🞏 นาง 🞏 นางสาว 🞏 นิตบิ ุคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบยี นผูถ้ อื หุนเลขท..........................