ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า.... .................(ชื่อสถาบันการเงิน)........................ ลงวันที่.......(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS)..........