สามัญ Sample Contracts

e-mail: (สงั กดบริษัทเท่านนั ' )
สามัญ • September 23rd, 2020
e-mail: (สงกดบริษัทเท่านนั ้ )
สามัญ • February 10th, 2015
Contract
สามัญ • July 11th, 2022
Contract
สำมัญ • April 26th, 2021
ใบจองซือ( 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านนั(เลขทใ'ี บจอง ใบจองซื อหุน้ สามญั เพม'ิ ทุนควบคู่กบั ใบสําคญั แสดงสทิ ธทิ จ'ี ะซื อหุน้ สามญั ของบรษิ ทั รชิ 'ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) ครงั ท'ี 3 (RICHY-W3)การเสนอขายหุน้ สามญั เพมิ' ทุนตามสิทธิ...
สามัญ • November 24th, 2021

BROKER ผู้ฝากเลขท'ีParticipant No ช'ือบริษทัCompany Name ผฝู ากเลขที'Company Name ชื'อบริษทัCompany Name 002 บริษทั หลกั ทรพั ย์ ทิสโก้ จาํ กดัTISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษทั หลกั ทรพั ย์ เคทีบีเอสที จาํ กดั (มหาชน)KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 003 บริษทั หลกั ทรพั ย์ คนั ทรี' กรปุ๊ จาํ กดั (มหาชน)COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษทั หลกั ทรพั ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จาํ กดั (มหาชน)PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 004 บริษทั หลกั ทรพั ย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํ กดัDBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทั หลกั ทรพั ย์ บียอนด์ จาํ กดั (มหาชน)BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 005 บริษทั หลกั ทรพั ย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํ กดั (มหาชน)LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษทั หลกั ทรพั ย์ ไอร่า จาํ กดั (มหาชน)AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 006 บริษทั หลกั ทรพั ย์ เกียรตินาคินภทั ร จาํ กดั (มหาชน)KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทั หลกั ทรพั

ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ˚ากัด (มหาชน) เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..…………Subscription Form for New Ordinary Shares of Nex Point Public Company Limitedการเสนอขายหนุ้ สามญั เพิ่มทุนต่อผถ้ ือหนุ้ เดิมของบริษัท เน็กซ์...
สำมัญ • September 11th, 2019

รายละเอียดการจอง (Subscription details) จ˚านวนหุ้นที่จองซือ้ /No. of Shares subscribed จ˚านวนเงินท่ีจองซือ้ (บาท) / Amount (Baht) 🗆 จองซือ้ นอ้ ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 🗆 จองซือ้ ตามสิทธิทง้ จา˚ นวน / Subscription for full entitlement 🗆 จองซือ้ มากกว่าสิทธิจานวน / Subscription for more than entitlement รวม / Total

Contract
สามัญ • June 6th, 2018
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..…………SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITEDการเสนอขายห้นุ สามญั เพิ่มทนุ ต่อผ้ถือห้นุ เดิมของ บริษัท...
สามัญ • September 6th, 2021

รายละเอียดการจองซือ้(Subscription details) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)The Offering Price (Baht per Share) จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)No. of Share Subscribed (Shares) จํานวนเงินที่ชําระ (บาท)Total Payment Amount (Baht) จํานวนเงินเป็ นตัวอักษรTotal Payment Amount (in alphabets) 🗆 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 0.02 🗆 จองซือ้ ตามสิทธิทง้ จํานวน / Subscription for full entitlement รวม / Total

Contract
สามัญ • May 31st, 2022
ใบจองซือ้ หุ้นสามญั เพิ่มทุน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขท่ี ใบจอง..........................................................การเสนอขายหนุ้ สามญั เพิ่มทนุ จานวน 895,414,919 หนุ้ มลู ค่าที่ตราไวห้ นุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหนุ้ ละ...
สามัญ • April 25th, 2022

BROKER ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท Participant No. Company Name Participant No. Company Name 002 บริษัทหลกทรพยท์ ิสโก้ จา˚ กดั 034 บริษัทหลกทรพยฟ์ ิลลิป (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 003 บริษัทหลกั ทรพย์ พาย จา˚ กดั (มหาชน) 038 บริษัทหลกทรพย์ บียอนด์ จา˚ กดั (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited Beyond Securities Public Company Limited 004 บริษัทหลกทรพย์ ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั 048 บริษัทหลกทรพย์ ไอร่า จา˚ กดั (มหาชน) DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 005 บริษัทหลกทรพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ จา˚ กดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกทรพั ย์ เอเอสแอล จา˚ กดั Land and Houses Securities Public Company Limited ASL Securities Company Limited 006 บริษัทหลกทรพย์ เกียรตินาคินภทั ร จา˚ กดั (มหาชน) 051 เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จา˚ กดั Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 007 บริษัทหลก

Contract
สามัญ • July 9th, 2020
Contract
สามัญ • November 2nd, 2017
Contract
สามัญ • February 15th, 2022

ใบจองซอื้ หุน้ สามัญเพมิ่ ทนุ และใบสา˚ คญั แสดงสิทธิทจ่ี ะซอื้ หุน้ สามัญ เลขท่ีใบจอง........................................ของบริษัท อ๊กิ ดราซลิ กรุ๊ป จา˚ กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)การเสนอขายหนุ้ สามญั เพิ่มทนุ และใบสา˚ คญั แสดงสิทธิจา˚ นวนไมเ่ กิน 360,000,000 หนุ้ แก่ผถู้ ือหนุ้ เดิมของบริษัทฯ ตามสดสว่ นการถือหนุ้ กรอกใบจองซอื้ 1 ใบต่อ 1 เลขมูลคา่ ที่ตราไวห้ นุ้ ละ 0.50 บาท ในอตราสว่ น 1 หนุ้ สามญั เดิม 2 หนุ้ สามญั เพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหนุ้ ละ 0.50 บาท ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เท่าน้ันทงนี้ ผถู้ ือหุน้ จะไดร้ บการจดสรรใบสา˚ คญั แสดงสิทธิในอตั ราสว่ น 4 หนุ้ สามญั เพิ่มทนุ ใหมท่ ี่ไดร้ บจดสรรตอ่ ใบสา˚ คญั แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไมคิดมลู คา่ วันทจ่ี องซอื้ □ 2 มีนาคม 2565 □ 3 มีนาคม 2565 □ 4 มีนาคม 2565 □ 7 มีนาคม 2565 □ 8 มีนาคม 2565 ขอ้ มูลผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดกรอกขอ้ ความในช่องดา้ นล่างนีใ้ หค้ รบถ้วน ชัดเจน ตวบรรจง เรียน คณะกรรมการบริษัท อก๊ิ ดราซลิ กรุ๊ป จา˚ กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จา˚ กัด (“หยวนต้า”) ซง่ึ เป็ นตัวแทนรับจองซอื้ ของบริษัทฯขาพเจา