ใบจองซือ( 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านนั(เลขทใ'ี บจอง ใบจองซื อหุน้ สามญั เพม'ิ ทุนควบคู่กบั ใบสําคญั แสดงสทิ ธทิ จ'ี ะซื อหุน้ สามญั ของบรษิ ทั รชิ 'ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) ครงั ท'ี 3 (RICHY-W3)การเสนอขายหุน้ สามญั เพมิ' ทุนตามสิทธิ...