หมายเหตุ ข้อกำหนดตัวอย่าง

หมายเหตุ. 1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง
หมายเหตุ. ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
หมายเหตุ. ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) (ตามระเบียบ 5.2.2) ทำที่ ........................................... วันที่ ........................................... เรื่อง ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์แห่งการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศให้กับ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมี สัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า.......................(ชื่อสมาชิก)...................ขอแสดงความยินยอมให้ ธปท. กระทำการดังต่อไปนี้ หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี............................. เพื่อชำระราคาซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืน ตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ชำระค่าธรรมเนียม หรือชำระค่าปรับ (ถ้ามี) นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี............................... เพื่อรับชำระราคาขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ หรือรับชำระคืนค่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือรับชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ หักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี.............................. เพื่อชำระหรือรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท. ว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร ขอแสดงความนับถือ ลงลายมือชื่อ................................................................................ (...............................................................................) ผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................
หมายเหตุ. ให้ผู้กู้ใส่เครื่องหมาย 🗸 ลงใน □ หน้าข้อความที่มีสาระสำคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ำประกัน สหกรณ์ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร หนังสือกู้ที่.................................................. ชื่อผู้กู้......................................................... ผู้ค้ำประกัน 3 เล่มที่....................../....................... วันที่................เดือน..........................พ.ศ............. ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกทะเบียนเลขที่...................................อายุ. ปี เลขประจำตัวประชาชน □ - □□□□ - □□□□□ - □□ - □ รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง......................................................................สังกัด................................................................ บัตรประจำตวประชาชน/ข้าราชการเลขที่....................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่.................ถนน................................................ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต......................................... จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์. ขอทำหนังสือค้ำประกัน กับสหกรณ์ออมทรพ ดังต่อไปนี้ ย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใช้คำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
หมายเหตุ. ลงนามโดยผู้มีอำนาจให้หักเงินและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธปท. (ตามระเบียบ 5.2.2) หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้สกุลเงินบาท เพื่อการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ทำที่ ........................................... วันที่ ........................................... ข้าพเจ้า.........................(ชื่อสมาชิก)...........................มีความประสงค์จะผูกพันและรับประโยชน์ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้ใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ข้าพเจ้านำฝากในนาม ธปท. กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถาบันอื่นใดซึ่งให้บริการดูแลหลักทรัพย์ ในขอบเขตการดูแลรักษา โอนหรือรับโอนตราสารหนี้ ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์สำหรับการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง การใด ๆ ที่ ธปท. ได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจตามหนังสือนี้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ ..................................เป็นต้นไป ลงลายมือชื่อ................................................................................ (...............................................................................) ผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................
หมายเหตุ. หากผู้จองซอื ประสงค์จะเปลยี นแปลงทอี ยทู ใี ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยี นโดยตรงและจดั ส่งให้ฝ่ ายปฏบิ ตั กิ ารหลกั ทรพั ย์ บรษิ ท ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 00-000-0000 ศูนยร์ บั ฝากหลกั ทรพั ย์ (ประเทศไทย) จ˚ากด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย 002 บรษิ ทั หลกทรพยท์ สิ โก้ จา˚ กดั TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บรษิ ทั หลกทรพย์ เคทบี เอสที จา˚ กดั (มหาชน) KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 003 บรษิ ทั หลกทรพย์ คนทร่ี กรุ๊ป จา˚ กดั (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 033 บรษิ ทั หลกทรพย์ ฟินนซ่า จา˚ กดั FINANSA SECURITIES LIMITED 004 บรษิ ทั หลกทรพย์ ดบี เอส วคเคอรส์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บรษิ ทั หลกทรพยฟ์ ิลลปิ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 005 บรษิ ทั หลกทรพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ จา˚ กดั (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บรษิ ทั หลกทรพย์ เออซี ี จา˚ กดั (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 006 บรษิ ทั หลกทรพย์ เกยี รตนาคนภทั ร จา˚ กดั (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBIC COMPANY LIMITED 048 บรษิ ทั หลกทรพย์ ไอร่า จา˚ กดั (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 007 บรษิ ทั หลกทรพย์ ซจี เอส-ซไี อเอมบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บรษิ ทั หลกทรพย์ เอเอสแอล จา˚ กดั ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 008 บรษิ ทั หลกทรพย์ เอเซยี พลสั จา˚ กดั ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บรษิ ทั หลกทรพย์ เอสบไี อ ไทย ออนไลน์ จา˚ กดั SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 010 บรษิ ทั หลกทรพย์ เมอรร์ ลิ ลนิ ช์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 052 บรษิ ทั หลกทรพย์ จเอม็ โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จา˚ กดั GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 011 บรษิ ทั หลกทรพย์ กสกรไทย จา˚ กดั (มหาชน) KASIKORN SECURITES PUBLC COMPANY LIMITED 200 บรษิ ทั หลกทรพย์ เมยแบงก์ กมเอง็ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 013 บรษิ ทั หลกทรพย์ เคจไี อ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บรษิ ทั หลกทรพย์ ยบู เอส (ประเทศไทย) จา˚ กดั UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 014 บรษิ ทั หลกทรพย์ โนมรู ะ พฒนสนิ จา˚ กดั (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บรษิ ทั หลกทรพย์ เอเชยี เวลท์ จา˚ กดั ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 015 บรษิ ทั หลกทรพย์ คงิ สฟอรด์ จา˚ กดั (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บรษิ ทั หลกทรพย์ เมอรช์ นั ่ พารท์ เนอร์ จา˚ กดั (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES P...
หมายเหตุ. 1. รูปแบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาโดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดทำข้อตกลง
หมายเหตุ. ผูถ้ ือหุนของ ASIAN เฉพาะกลมที่มีสิทธิไดร้ บจดั สรรหุนสามารถจองซือหุนสามญั เพิ่มทุนของบริษัทนอยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ไดร้ บการจดั สรร หรือสละสิทธิไม่จองซือหุนสามญั เพิ่มทุนของบริษัทแต่ห้ามจองซือ้ เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถชา˚ ระค่าจองซือ้ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน) (“ธนาคารกสกิ รไทย”) ตามรายละเอียดดงนี้ ผ่านเคานเ์ ตอรธ์ นาคารกสิกรไทย โดยตอ้ งระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผูถือหุน้ 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบตร ประจา˚ ตวั ประชาชน 13 หลกั หรือเลขที่หนงสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลตามขอ้ มลในสมดทะเบียนผูถือหุน้ ในแบบฟอรมการชา˚ ระเงินผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งชา˚ ระเป็น □ เงินสด/เงินโอน □ เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ ช็ค/ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ลงวนั ที่ ตลาคม 2565 ธนาคาร สาขา โดยขีดคร่อมส่งั จ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จา˚ กัด เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย”์ ลงวนั ที่ไม่เกินวนั ที่ 20 ตลุ าคม 2565 และตอ้ งยื่นผ่านเคานเ์ ตอรธ์ นาคารกสิกรไทย ตงั้ แต่วนั ที่ 17 ตลุ าคม 2565 จนถึงก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาของธนาคารกสิกรไทย ของวนั ที่ 20 ตลุ าคม 2565 และตอ้ งสามารถเรียก เก็บเงินไดจ้ ากสา˚ นกั หกั บญั ชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนั ทา˚ การถดั ไป โดยชื่อของเจา้ ของเช็คตอ้ งเป็นชื่อเดียวกบั ผูจ้ องซือ้ เท่านนั้ □ การโอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย □ การโอนเงินผ่าน Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K BIZ) □ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) □ การเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ท้งั นี้ ผู้จองซือ้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชา˚ ระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย ในกรณีที่จา˚ นวนเงินที่ใชใ้ นการชา˚ ระค่าจองซือ้ ตงแต่ 100,000 บาทขึน้ ไป หากผูไ้ ดร้ บผลประโยชนท์ ี่แทจ้ ริง* ไม่ใช่ผูจ้ องซือ้ (โปรดระบุ) * ผูไ้ ดร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ทจ้ ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็นเจา้ ของทแี่ ทจ้ ริง หรือมีอา˚ นาจควบคุมการทา˚ ธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลที่ลูกคา้ ทา˚ ธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ชอ้ า˚ นาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูท้ ี่มีการตกลงกนั ทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกา˚ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพอทราบ ขอเท็จจริงเกี่ยวกบั ลูกคาทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
หมายเหตุ. ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) (ตามระเบียบ 5.2.2) อากรแสตมป์ ทำที่ ........................................... วันที่ ........................................... ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า.....................(ชื่อสถาบันการเงิน)........................ ลงวันที่.......(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS)....... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถ ทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2561 ว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงการกู้ยืมเงินจาก ธปท. ตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือสัญญาอื่นใดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ที่เป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ. ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี เฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจตามแบบ (5) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น (ตามระเบียบ 5.7.1 และ 5.8.3)