เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสระ- เขาย่า หมู่ที่ ๑,๓ บ้านเขากอย,บ้านเขาวังตําบลดอนทราย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร...