ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า.... ..........................(ชื่อสมาชิก)............................... ลงวันที่.....(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS)....ซึ่งได้...