เลขทใี่ บจอง.......................................................ใบจองซื้อห้นุ สามญั เพ่ิมทุน บริษทั ไทยรบั เบอรล์ าเทค็ ซ์กรปุ๊ จา˚ กดั (มหาชน)การเสนอขายหนุ้ สามญเพมิ่ ทนุ ใหแ้ กผ่ ูถ้ อื หุน้ เดมิ ตามสัดสว่ นการถอื หุน้ ในอตราสว่ น 5 หนุ้ สามญเดมิ...