การเสนอราคา ข้อกำหนดตัวอย่าง

การเสนอราคา. ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
การเสนอราคา. 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก˚าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาให้ชัดเจน
การเสนอราคา. ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
การเสนอราคา. 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ ราคาของเทศบาลที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้ ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
การเสนอราคา. ๔.๑ ผ้ยู ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดซือจดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก˚าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทง้ สิน้ และจะต้อง กรอกข้อความให้ถกต้องครบถ้วน พร้อมทง้ หลกฐานแสดงตวตนและท˚าการยืนยนตวั ตนของผ้ยู ื่นข้อเสนอโดยไม่ ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
การเสนอราคา. ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
การเสนอราคา. ๔.๑ ผยู้ นื ขอ้ เสนอตอ้ งยนขอ้ เสนอและเสนอราคาทางระบบจดซอ้ื จดจา้ งภาครฐดว้ ย อเลกทรอนิกสต์ ามทกี ˚าหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเลกทรอนิกสน้ี โดยไม่มเงอ่ื นไขใดๆ ทง้ สน้ิ และจะตอ้ ง กรอกขอ้ ความใหถูกตอ้ งครบถว้ น พรอ้ มทง้ หลกฐานแสดงตวั ตนและทา˚ การยนยนตวั ตนของผยู้ น่ื ขอ้ เสนอโดย ไมต่ อ้ งแนบใบเสนอราคาในรปแบบ PDF File (Portable Document Format)
การเสนอราคา. ๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ จัดจางภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้งสน้ิ และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
การเสนอราคา. ๔.๑ ผย้ ่ืนขอ้ เสนอตอ้ งยื่นขอ้ เสนอและเสนอราคาทางระบบจดั ซือ้ จดั จางภาครฐั ดวย อิเล็กทรอนิกสต์ ามที่กาหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทง้ สิน้ และจะตอ้ ง กรอกขอ้ ความใหถ้ กู ตอ้ งครบถวน พรอ้ มทง้ หลกฐานแสดงตวตนและทาการยืนยนตวตนของผย้ ่นขอ้ เสนอโดยไม่ ตอ้ งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
การเสนอราคา. 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดย ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้