ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจา้ งเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ตามประกาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ซงึ ต่อไปนีเรียกว่า "โรงเรียน"...