เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๐๒/๒๕๖๕ การจ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ตามประกาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ซงึ ต่อไปนีเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงคจะ...