ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาล เมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์...