Data Privacy Agreement Sample Contracts

Data Privacy Agreement
Data Privacy Agreement • April 21st, 2014

Peb kaws tej ntaub ntawv txog koj thiab koj tus menyuam kom cia koj mus pom tej kev qhia tseem ceeb sai thiab ntau li ntau uas kom xav pom ntawd. Peb saib xyuas tej kev ceev faj kom tej ntaub ntawv uas qhia txog koj tus menyuam no tsis muaj leej twg paub (pom) txog.