Příkazní Smlouva Sample Contracts

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • February 3rd, 2017
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • January 4th, 2021
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • April 24th, 2018
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • March 19th, 2023
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • February 12th, 2020
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • June 13th, 2019
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • March 19th, 2023
Příkazní smlouva uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Příkazní Smlouva • March 18th, 2023

Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazní smlouvA
Příkazní Smlouva • March 19th, 2023

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“) tuto Příkazní smlouvu na poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO (dále jen „smlouva“).

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • January 29th, 2016

Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, jakož i dalších oprávnění, koncesí, povolení či jakýchkoliv ostatních dokumentů, které právní předpisy podmiňují pro obstarávání veškerých záležitostí příkazce dle této smlouvy.

Příkazní smlouva
Příkazní Smlouva • May 28th, 2018

„Nařízení"), které stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti $c zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

Příkazní smlouva na poskytnutí služeb TDS v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem: „Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“ uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
Příkazní Smlouva • March 19th, 2023

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazní smlouva
Příkazní Smlouva • June 25th, 2019
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • May 17th, 2017

Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k plnění předmětu této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný (zejména související doklady a projektovou dokumentací zpracovanou ke dni podpisu smlouvy) k řádnému plnění smlouvy.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • June 14th, 2018
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • January 3rd, 2022
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • August 29th, 2019
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.
Příkazní Smlouva • April 16th, 2020
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Smluvní strany
Příkazní Smlouva • March 18th, 2023

Příkazce uzavřel dne 15. 9. 2017 smlouvu o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 a KLEMENT a.s., se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 (dále jen „Smlouva“). Smlouva je nedílnou součástí této příkazní smlouvy, a to jako její volná příloha.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o obstarání záležitostí příkazce
Příkazní Smlouva • June 19th, 2018
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • June 4th, 2017

Jednající: paní Ing. Tatjanou Šolínovou, předsedkyní výboru společenství vlastníků a paní Barborou Čutkovou, místopředsedkyní výboru společenství vlastníků

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • May 30th, 2016
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Příkazní Smlouva • March 19th, 2023

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne ………………… podaná na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa, 2. část Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Příkazní smlouva na provedení činností a služeb technického dozoru investora dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) Číslo smlouvy příkazce: (bude doplněno)...
Příkazní Smlouva • March 18th, 2023

Příkazce zamýšlí realizovat projekt Přestavby objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK (dále jen „Přestavba“).

Příkazní smlouva
Příkazní Smlouva • January 6th, 2022
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • January 2nd, 2019
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 00181/2022/OIVZ07
Příkazní Smlouva • March 15th, 2022

Příkazní smlouva se uzavírá na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ TGM – reko gastroprovozu – navýšení kapacity jídelny – Technický dozor stavebníka“ (dále jen „VZMR“). Příkazní smlouva se uzavírá v souladu s výzvou příkazce ze dne 21. 2. 2022 a nabídkou příkazníka ze dne 2. 3. 2022.

Statutární město Karlovy Vary
Příkazní Smlouva • February 17th, 2017
Příkazní smlouva č. j.: xx/xxxxx/2019
Příkazní Smlouva • March 18th, 2023
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • August 4th, 2016
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • September 14th, 2016
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • January 29th, 2019
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Příkazní Smlouva • April 22nd, 2021

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Šťastná