Contract Sample Contracts

DOHODA
May 27th, 2020
 • Filed
  May 27th, 2020

Zaměstnavateli vzniká nárok na poskytnutí příspěvku dle některého z režimů uvedených v čl. III této dohody pouze při splnění následujících podmínek:

DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců
Dohoda O Zabezpečení Vzdělávací Aktivity Zaměstnanců • June 5th, 2019

Tato dohoda se uzavírá podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), za účelem poskytnutí příspěvku na zabezpečení vzdělávací aktivity a příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu

uzavřená v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění...
Smlouva O Poskytnutí Účelové Investiční Dotace • March 19th, 2023

na realizaci dílčího projektu v rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ (dále jen „výzva“) na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. VV-MVP-24-XXXX
March 18th, 2024
 • Filed
  March 18th, 2024

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dohodli, že táto Zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • October 21st, 2020
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023
Společnost: ……………………….. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: ………………. zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl .., vložka …………. bankovní spojení: …………… číslo účtu: ……………., IBAN: CZ………………., BIC: ………….. variabilní symbol: ……………., kterou...
March 2nd, 2022
 • Filed
  March 2nd, 2022

čl. I.Prohlášení budoucího prodávajícího 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemků parc.č. …………, vše v k.ú. ,obec Praha, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu na příslušném LV pro k.ú.…………, obec Praha. Tuto skutečnost dokládá kopií výpisu z veřejného seznamu na příslušném LV, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a kopií snímku katastrální mapy, která tvoří přílohu č. 3této smlouvy. 2. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že je budoucím vlastníkem obytného komplexu nazvaného„ “ (dále jen „Projekt“) a v rámci tohoto Projektu je také budoucím vlastníkem domu sjednotkami o …. podzemních a …. nadzemních podlažích na pozemcích specifikovaných v odst.1. tohoto článku (dále též jen „dům”). Budoucí prodávající se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě zrealizuje výstavbu Projektu tak, aby byl po jejím dokončení předmět budoucího převodu řádně zkolaudován a aby odpovídal specifikaci a parametrům sjednaným v této smlouvě. 3. K jednání s klienty a

SMLOUVA
Sdružených Službách Dodávky Zemního Plynu • November 9th, 2021
K U P N Í S M L O U V A
October 26th, 2020
 • Filed
  October 26th, 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APW-0594-12
October 9th, 2013
 • Filed
  October 9th, 2013

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto Zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

K rajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Smlouva O Dílo Na Stavební Práce • March 19th, 2023

Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“, a to v následujícím rozsahu:

DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců
Dohoda O Zabezpečení Vzdělávací Aktivity Zaměstnanců • July 20th, 2022
ZMLUV A O POSKYTNUT Í PROSTRIEDKO V č . APW-16-0031
October 17th, 2017
 • Filed
  October 17th, 2017

„účet príjemcu"). Príjemcovia, s výnimkou príjemcov napojených na štátnu pokladnicu, sú povinní si zriadiť osobitný účet za účelom poskytnutia finančných prostriedkov poskytovateľom, ako aj ich čerpania príjemcom.

Kupní smlouva
Kupní Smlouva • August 13th, 2020
Smlouva o poskytování elektronických služeb
Smlouva O Poskytování Elektronických Služeb • March 19th, 2023

Tento text upravuje smluvní podmínky, za kterých bude Poskytovatel zajišťovat Zákazníkovi služby elektronických komunikací, zejména připojení k síti Internet, služby chytré TV, hlasové služby apod., a zároveň poskytovat služby související s touto činností.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
December 12th, 2023
 • Filed
  December 12th, 2023

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

SMLOUVA
Poskytnutí Podpory Části Úroků Z Úvěru • March 31st, 2022
Otázka: NATO
March 19th, 2023
 • Filed
  March 19th, 2023
DOHODA
February 14th, 2022
 • Filed
  February 14th, 2022

Zaměstnavateli vzniká nárok na poskytnutí příspěvku dle některého z režimů uvedených v čl. III této dohody pouze při splnění následujících podmínek:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ
Kolektivní Smlouva Vyššího Stupně • March 19th, 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva O Poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku • October 18th, 2023

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
January 24th, 2022
 • Filed
  January 24th, 2022

Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují základní pravidla obchodních vztahů mezi Bankoua Klienty při poskytování Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., je právnická osoba vykonávající činnost na základě bankovní licence udělené jí podle příslušných právních předpisů. Identifikační údaje:sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,IČO: 45317054,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, číselný kód: 0100, znakový kód: KOMB,BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX (pro 8místnou variantu: KOMBCZPP). Činnost Banky podléhá dohledu ze strany ČNB. 1.2 Banka poskytuje Bankovní služby zpravidla v Klientově obchodním místě, v Obchodních dnech a v jejích provozních hodinách. 1.3 Banka nemá povinnost vstoupit s Klientem do smluvního vztahu nebo poskytnout Bankovní službu. Banka je oprávněna

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • September 29th, 2021
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • July 12th, 2021
DOZIMONT, s.r.o., sídlem Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou
Rámcová Smlouva O Poskytování Služeb Elektronických Komunikací a Prováděcí Smlouva • February 7th, 2022

Zákazník stvrzuje, že výše uvedeného dne u něj byla na základě objednávky provedena instalace technického zařízení sloužícího k odběru služeb Poskytovatele. Platnost a účinnost (akceptace) této rámcové smlouvy i níže uvedené první prováděcí smlouvy nastává okamžikem aktivace, která bude provedena na základě jedinečného aktivačního kódu, který Zákazník obdrží prostřednictvím jím stanoveného komunikačního kanálu, tedy e-mailem či SMS zprávou.