Smlouva O Dílo Sample Contracts

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • September 29th, 2021
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 18th, 2023

„provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • December 19th, 2019

„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Údržba ocelové konstrukce a střešní krytiny, fotbalový stadion v ulici Ústecká1961/3, Děčín“. Přesný rozsah díla je specifikován ve zjednodušené dokumentaci kterou zpracoval NORDARCH, s.r.o., Oldřichovská 14, 40502 Děčín, IČO 64051056, dále položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky.

Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • June 21st, 2022

Objednatel: město Horažďovice se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 statutárnízástupce: Ing. Michael Forman, starosta města IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 a Zhotovitel: ..................................................................................................................... se sídlem: ..................................................................................................................... registrován u: ............................................. v ...........................................; spis ................ statutárnízástupce: ..................................................................................................................... IČO, DIČ: ..................................................................................................................... Bankovní spojení: ..........................................................................................

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • May 23rd, 2019

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky ChrudimIng. Lukáš Čapek, odborný rada, Pobočka Chrudim Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice Telefon: xxxx E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz ID DS: z49per3 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 3723001/0710 IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • December 17th, 2013

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec Jednající : Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL IČO : 46747885 DIČ : CZ46747885 Tech. zást. objednatele : Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku Stavební dozor : Josef Žežulka, technik SPÚ Jana Bursová, technik SPÚIng. Ivan Parýzek, energetik Jana Susková, energetik Správce budov : Milan Varvařovský Interní číslo smlouvy : 13/9630/047693

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • July 16th, 2018
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • February 13th, 2017

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava Telefon: xxxxxxxxxx E-mail : xxxxxxxxxx ID DS: z49per3 Bankovní spojení: xxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxxxx IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023

Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úpravy střelnice Kavčín, Benešov“ (dále jen „související výběrové řízení“).

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz

Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • April 22nd, 2022
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • May 12th, 2021
Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • August 20th, 2021
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023

Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • November 29th, 2021
Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • February 24th, 2023
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • November 16th, 2022
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • May 31st, 2021
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • June 6th, 2022
Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

SMLUVNÍ STRANY
Smlouva O Dílo • May 19th, 2022
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • June 14th, 2022
Příloha č. 2 výzvy – Obchodní podmínky zadavatele
Smlouva O Dílo • January 19th, 2017
SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • April 5th, 2022
SMLOUVA O DÍLO č. 492-2020-505207
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023

Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • August 24th, 2011

Tato smlouva je uzavřena na základě Výzvy k podání nabídek na zakázku „Technologické centrum ORP Pohořelice – část 3. Vnitřní integrace úřadu komodita Systém elektronických formulářů

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • March 19th, 2023

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Smlouva o dílo na připojení objektu do modernizovaného systému centralizované ochrany objektů PČR
Smlouva O Dílo • March 24th, 2021

uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

SMLOUVA O DÍLO
Smlouva O Dílo • September 11th, 2017
Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • April 25th, 2022
Smlouva o dílo
Smlouva O Dílo • September 22nd, 2020

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.