Kupní Smlouva Sample Contracts

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • October 21st, 2020
Kupní smlouva
Kupní Smlouva • August 13th, 2020
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • July 12th, 2021
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • November 29th, 2021
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • April 25th, 2019
Kupní smlouva
Kupní Smlouva • April 5th, 2013
KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní veřejná zakázka zadaná v otevřeném řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen “zákon“
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Kupující je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • March 18th, 2019
Zadávací dokumentace
Kupní Smlouva • April 16th, 2018

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro

Štiasna, Ph.D.
Kupní Smlouva • March 30th, 2021
KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) č. Kupní smlouvy Kupujícího: …….. č. Kupní smlouvy Prodávajícího: ………..
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě nabídky Prodávajícího předložené na veřejnou zakázku s názvem „Spotřební laboratorní materiál 09/20“ v rámci zavedeného Dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé součásti zadavatele 2018–2022, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci kterého byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“ a „Nabídka“).

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • March 29th, 2022
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • August 13th, 2018
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

Kupní smlouva Uzavřená dle § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy zboží (dále také „předmět koupě“) v množství, technickém a materiálovém provedení, kvalitě a parametrech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je zároveň oceněným rozpočtem a nedílnou součástí této smlouvy a kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Technická specifikace zboží odpovídá zadávacím podmínkám výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „S nůší do světa řemesel – ČÁST 2 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „DŘEVO“ vyhlášeného kupujícím (dále je „výběrové řízení“) a nabídce prodávajícího podané v tomto výběrovém řízení.

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

Všeobecné obchodní podmínky
Kupní Smlouva – • March 19th, 2023
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • September 5th, 2022
KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • September 9th, 2020

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka 11012 oddíl B tel.: +420 910 971 111, e-mail: obchod@autocont.cz, www: www.autocont.cz

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • March 13th, 2010
„Dodávka zdravotnického vybavení pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2022“
Kupní Smlouva • March 18th, 2023

Smluvní strany doručují dle této smlouvy oznámení, žádosti či jiná sdělení druhé smluvní straně v písemné formě, doporučenou poštou, faxem, datovou schránkou nebo je předává druhé smluvní straně oprávněnému zástupci proti potvrzení o převzetí. Jiná komunikace smluvní stran může mezi smluvními stranami probíhat prostřednictvím kontaktních osob (prostřednictvím telefonů či elektronickou poštou).

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“)
Kupní Smlouva • March 19th, 2023
KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „smlouva“)
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

„Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Smluvní strany doručují dle této smlouvy oznámení, žádosti či jiná sdělení druhé smluvní straně v písemné formě, doporučenou poštou, faxem, datovou schránkou nebo je předává druhé smluvní straně oprávněnému zástupci proti potvrzení o převzetí. Jiná komunikace smluvní stran může mezi smluvními stranami probíhat prostřednictvím kontaktních osob (prostřednictvím telefonů či elektronickou poštou).

KUPNÍ SMLOUVA k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Propagační předměty 6/2020
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Tato smlouva je uzavřena v elektronické verzi, nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva s výší hodnoty jejího předmětu 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva s výší hodnoty jejího předmětu vyšší než 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nabývá účinnosti registrací v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

KUPNÍ SMLOUVA (dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Úplné zatemnění laboratoře
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí dispozitivními ustanoveními obchodního zákoníku a ustanoveními souvisejícími.

Příloha č. 3b Zadávací dokumentace – Závazný vzor Kupní smlouvy
Kupní Smlouva • March 19th, 2023

[Závazný vzor Kupní smlouvy včetně jejích příloh bude doplněn před podpisem Kupní smlouvy vybraným dodavatelem (Prodávajícím), a to na k tomu označených místech. Údaje, jež jsou označeny k doplnění Kupujícím, budou před podpisem Kupní smlouvy doplněny ze strany zadavatele.]

KUPNÍ SMLOUVA
Kupní Smlouva • November 30th, 2017