Rámcová Kupní Smlouva Sample Contracts

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ Kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Toto řízení je veřejnou zakázkou na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 1 ZZVZ. (Rámcová dohoda pro část č. 2 veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení, v rámcové dohodě budou vždy vymezeny veškeré podmínky plnění.)

RÁMCOVÁ Kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Kupující je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

RÁMCOVÁ Kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). VZ“). Kupující je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ Kupní smlouva LÉČIVA
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • April 10th, 2019
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ Kupní smlouva č. ………. Název akce „UK - KaM - Dodávka potravin – UZENINY – IV.Q“
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Kupující zašle Prodávajícímu písemnou objednávku (v listinné nebo elektronické podobě) na Zboží. Počet uzavřených objednávek je neomezený. Objednávka může mít také povahu výzvy podané prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu Prodávajícího "doplní účastník", certifikovaného elektronického nástroje Kupujícího E-ZAK, nebo prostřednictvím e-shopu, pokud Prodávající tuto možnost nabízí. Objednávky budou vystavovat vedoucí pracovníci jednotlivých menz Kupujícího uvedení v Příloze č. 2 této smlouvy (Kontaktní formulář a zavážecí místa Kupujícího).

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023
Rámcová kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • November 2nd, 2015
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • August 10th, 2016
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rámcová kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023
Rámcová kupní smlouvA
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023

Kupní cena jednotlivých zakázek zadávaných na základě této smlouvy se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky a jednotkových cen nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení, která činí přílohu č. 1 smlouvy.

RÁMCOVÁ Kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023

Prodávající prohlašuje, že je právnickou / fyzickou osobou řádně podnikající podle občanského zákoníku, a podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon), která se zabývá prodejem potravin podle této smlouvy a která je zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném ###########. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Rámcová Kupní Smlouva • February 1st, 2016

SMLUVNÍ STRANY: 1. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem: Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 Praha 8 IČO: 68378271 DIČ: CZ68378271 zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Číslo účtu: 2106535627/2700 zastoupen: prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel (dále jen "Kupující“) a 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IČO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zapsaná v XXXXXXXXXXXXXX, sp. zn. XXXXXXXXXXXXXX Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX (dále jen "Prodávající" a Kupující a Prodávající společně dále jen jako "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana"). uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • April 26th, 2019
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • January 2nd, 2018
Rámcová kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • June 13th, 2019
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Rámcová Kupní Smlouva • April 15th, 2019

Účastníci sdružení jihočeských nemocnic: Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČO 260 68 877, Nemocnice Tábor, a.s., Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03, IČO 260 95 203, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, IČO 260 95 157, Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 260 95 190, Nemocnice

rámcová kupní smlouva
Rámcová Kupní Smlouva • March 18th, 2023
Rámcová KUPNÍ smlouva č. Prodávajícího doplní Prodávající / č. Kupujícího 05-045/2022 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „Rámcová smlouva“) mezi těmito Smluvními stranami:
Rámcová Kupní Smlouva • March 7th, 2022

Prodávající se uzavřením této Rámcové smlouvy zavazuje, že řádně dodá a předá Kupujícímu Zboží, které bude specifikováno v Dílčí smlouvě (dále jen „Zboží“) a dále se zavazuje umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, které je specifikováno v Příloze č. 2b této Rámcové smlouvy.