Obchodní Podmínky Sample Contracts

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací
Obchodní Podmínky • March 19th, 2023

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • October 27th, 2022
Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • March 19th, 2023

pro prodej zboží prostřednictvím maloobchodu, velkoobchodu či výroby umístěné na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim nebo Průmyslová 593, 664 63 Žabčice

Příloha A – Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • March 18th, 2023

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být účastníkem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem, umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).

Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • March 19th, 2023
Příloha A – Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • November 3rd, 2021

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy (včetně příloh na které návrh smlouvy odkazuje), který vybraný dodavatel vyplní v návaznosti na výzvu k součinnosti, tj. na vyznačených místech příslušný návrh smlouvy doplní o požadované údaje (vyplní volná formulářová pole), a je-li nabídka podána společně více dodavateli, přiloží smlouvu o spolupráci těchto dodavatelů a všechny požadované přílohy a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce účastníka. Pod podpisem oprávněné osoby účastníka zastupovat, bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma účastníka.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • September 9th, 2022

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společností XTB S.A. spočívajících v realizaci příkazů k nákupu nebo prodeji vlastnických práv a cenných papírů, správě vlastnických účtů a peněžních účtů („Všeobecné obchodní podmínky“, dále jen „VOP“)

Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • February 28th, 2012

Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro zábavu a pobavení, ale proto, aby nastavily pravidla hry. Možná že právě nemáte

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • April 28th, 2022
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • October 4th, 2019
Pojistné podmínky a další dokumenty NN Orange Risk
Obchodní Podmínky • April 9th, 2019

obsahuje stručný přehled nejdůležitějších informací o uvedeném životním pojištění, jeho vlastnostech a možnostech a také o právech a povinnostech.

Patria Finance, a.s., Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, IČO 26455064,
Obchodní Podmínky • January 30th, 2023

My, Patria, jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli využívat pro investování právě našich služeb. Věříme, že spolupráce s námi pro Vás bude přínosem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • January 6th, 2023
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • March 24th, 2022
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • September 1st, 2022
Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • February 19th, 2021
Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • December 7th, 2020
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVBU
Obchodní Podmínky • March 19th, 2023

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ (dále jen „zadávací řízení“) v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) následující smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále v této smlouvě (dále též „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“).

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • March 19th, 2023
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • September 29th, 2020
Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • November 9th, 2018
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • March 31st, 2021
Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • September 29th, 2016

Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro zábavu a pobavení, ale proto, aby nastavily pravidla hry. Možná že právě nemáte

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • March 19th, 2023
CZ Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • January 30th, 2024

Pozor, jednotlivé verzie nie sú vzájomnými prekladmi, môžu sa obsahovo líšiť. Zoznámte sa preto vždy s verziou prislúchajúcou k e-shopu, na ktorom ste nakupovali.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • October 27th, 2017
DÍL 2
Obchodní Podmínky • September 4th, 2012

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Příkazní smlouva na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem Výkon činností TDI – Kraslice – rekonstrukce kulturního domu IV. etapa uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších...
Obchodní Podmínky • January 27th, 2015

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění.

Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky • June 23rd, 2022
Příloha č. 2
Obchodní Podmínky • March 26th, 2021
OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ SMLOUVY O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU
Obchodní Podmínky • February 21st, 2023

innogy Energo, s.r.o. se sídlem: Limuzská 3135/12, 108 00, Praha 10 IČ: 25115171 DIČ: CZ25115171 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 50971 zastoupena: Mag. Jiřím Šimkem, předsedou jednatelů a Pavlem Špačkem, jednatelem Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Č. účtu: 6311330207/0100 E-mail: cng@innogy.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • August 25th, 2020
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • June 28th, 2021
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky • December 6th, 2021