Annex No Sample Clauses

Annex No. 2: The Seller´s Bid. In case of any discrepancies between this Contract and its annexes, the provisions of this Contract shall prevail. In case of any discrepancies between Annex No. 1 and the other annexes of this Contract, the provisions of Annex No. 1 shall prevail.
Annex No. 2. In the event of a conflict between these Annexes, the higher-quality solution complying with higher level technical requirements shall have precedence. The Contractor represents that it has all the professional prerequisites required for the supply of the subject of performance under this Contract, is authorised to supply the subject of performance and there exist no obstacles on the part of the Contractor that would prevent the Contractor from supplying the subject of this Contract to the Client. The Contractor acknowledges that the Client considers the Contractor’s participation in the tender, provided that the Contractor complied with all qualification requirements, as the confirmation of the fact that the Contractor is capable, within the meaning of Sec 5(1) of the Civil Code, of providing performance under the Contract with such knowledge, diligence and care that is associated and expected of the Contractor’s profession, and that the Contractor’s potential performance lacking such professional care would give rise to corresponding liability on the Contractor’s part. The Contractor is prohibited from misusing his qualities as the expert or his economic position in order to create or exploit dependency of the weaker party or to establish an unjustified imbalance in the mutual rights and obligation of the Parties. The Contractor acknowledges that the Client is not, in connection to the subject of this Contract, an entrepreneur, and also that the subject of this contract is not related to any business activities of the Client. The Contractor acknowledges that the deadlines for the performance / delivery of the subject of this Contract in the quality as set out in Annexes No. 1 and 2 hereto are of essential importance for the Client in view of the schedule of activities within the Project. The Project end on 30 June 2015 and all activities under the Project a must be completed as of this date including any performance hereunder (i.e. incl. handover and invoicing). In case the Contractor fails to observe these contractual terms, the Client may incur damage. The Contractor declares that should there be a change in the circumstances within the meaning of Sec 1765(2) of the Civil Code he accepts this “risk of changed circumstances”. The Contractual Parties declare that they shall maintain confidentiality with respect to all facts and information, which they learned in connection herewith and / or during performance hereunder, and whose disclosure could caus...
Annex No. 2 - Destinations of planned train paths for which the framework capacity has been reserved.
Annex No. 2: The Seller´s bid submitted fot the Public Procurement; the Seller´s bid forms Annex 2 of this Contract. In case of any discrepancies between this Contract and any of its annexes, the provisions of this Contract shall prevail. In case of any discrepancies between Annex No. 1 and Annex No. 2, the Annex No. 1 shall prevail except for those provisions of Annex No. 2, which were evaluated within Public Procurement under Suitability and Quality Performance evaluation sub-criterion and are also listed in Annex No 3 of the Seller´s bid
Annex No. 1: Order Template 16.20.2 Annex No. 2: Specification of the Goods 16.20.3 Annex No. 3: Price List of the Goods 16.20.4 Annex No. 4: Handover Certificate Datum / Date: Datum / Date: Za Objednatele/ Client: Za Dodavatele/ Contractor: Podpis / Signature: Podpis / Signature: Jméno / Name: Xxx. Xxxx Xxxxx Jméno / Name: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Funkce / Function: místopředseda představenstva Letiště Praha, a. s. Funkce / Function jednatel CROY s.r.o. Podpis /Signature: Jméno / Name: Xxx. Xxxxx Xxxxxx Funkce / Functions: člen představenstva Letiště Praha, a. s. Příloha č. 1 Vzor Objednávky / Annex No. 1 Order Example Objednávka na základě Rámcové kupní smlouvy č. (dále jen „Smlouva“) (dále jen „dodavatel“), jehož jménem jedná: mezi Letiště Praha, a. s. K letišti 1019/6 161 00 Praha 6 zastoupená: ………………………………….. IČ: 282 44 532 DIČ: CZ699003361 Bankovní spojení: UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia a.s., Číslo bankovního účtu: 801812025/2700 OR: Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx X, xxxxxx 00000 Datum vystavení: tel.: ………………….. vyřizuje: ………………………………… Pol Název Druh Poznámka Množství MJ Cena / MJ Cena Celkem Celkem bez DPH : Jiná ujednání: (balení, vzorky, cenová doložka…) Dodací lhůta: Způsob platby: převod příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví. Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. Splatnost faktury: do 30 dnů od data doručení na podatelnu Objednatele. Místo dodání: Jiné: Záruční doba: Doručením této Objednávky Dodavateli se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené doručením této Objednávky smlouvou, na základě které byla Objednávka vystavena. Objednatel uhradí Cenu za objednané plnění na základě faktury - daňového dokladu doručené na níže uvedenou fakturační adresu, přičemž přílohou této faktury bude (i) jeden výtisk této Objednávky opatřený podpisem a razítkem Dodavatele a (ii) Objednatelem potvrzený předávací protokol. Na faktuře i na předávacím protokolu musí být uvedeno číslo Smlouvy a této Objednávky. Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, 160 08 Prague 6. Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu. Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. Prosíme o potvrzení doručení této Objednávky zasláním podepsan...
Annex No. 1 - "The information clause regarding the processing of personal data constitutes an integral part of this Agreement. The Parties commit to fulfil the provisions of Art. 14 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119 of 04.05.2016, p. 1 and OJ L 127 of 23.05.2018, p. 2) as regards the obligation to inform the persons whose personal data have been obtained indirectly by the Administrator for the purpose of conclusion of this Agreement."