หลักประกัน คำนิยาม

หลักประกัน. หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา
หลักประกัน. หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนํามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
หลักประกัน. หมายความว่า หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้

More Definitions of หลักประกัน

หลักประกัน. (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั*วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื'นใด ตามที' ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบ ตลาดทนุ ประกาศกําหนดให้เป็ นหลกั ประกน ในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด เพิ'มเติมเกี'ยวกบ การแตง่ ตงั 8 ตวั แทนซือ8 ขายสญ ญาซือ8 ขายลว่ งหน้านีข8 องลกู ค้า ซงึ' บริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็ นหลกั ประกน และเทา่ ที'กฎหมายและกฎระเบียบที'เกี'ยวข้องอนญาตให้เป็ นหลกั ประกน
หลักประกัน. “มาร์จิ้น” “การส่งมอบคืน” และคำอื่นๆ ให้มีความหมายตามที่ใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ “ขอยืม” หรือที่ “ให้ยืม” และ “หลักประกัน” ที่กำหนดตามสัญญานี้ให้ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่ กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยคู่สัญญาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลัก ประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี การอ้างอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
หลักประกัน. (Margin) หมายถึง หลักประกนที่บริษัทกําหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หลักประกัน. หมำยถึง กำรจ˚ำน˚ำ กำรโอนสิทธิเรียกร้องและ/หรือหน้ำที่ หรือกำรให้หลักประกันอื่นใดเหนือทรัพย์สินทางการเงินที่ ผู้ขอสินเช่ือน˚ำมำวำงเป็ นหลกประกนให้แก่ธนาคารตำมหลกเกณฑ์และวิธีกำรที่ธนาคารก˚ำหนด
หลักประกัน. หมายถึง จํานอง จํานํา สิทธิยึดหน่วง การโอนสิทธิ (เพื'อก่อหลักประกัน) ภาระผูกพัน หรือการ ก่อหลก ประกน เพื'อประกน หนีอ˚ ื'นใดของบค คลใด ๆ หรือสญ ญาหรือการดําเนินการอื'นใดที'มีผลคล้ายคลงึ กน "เหตุผิดนัด" ให้มีความหมายตามที'นิยามไว้ในข้อ 1s.1
หลักประกัน. หมายความวา ทรัพยสินใดๆ ที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกคาเพ�อเปน บริษัทในเร�องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกคา ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ ประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและสัญญานี้ ขัดของกับระบบคอมพิวเตอรของบริษัทไว “หลักประกันเริ่มตน” (Initial Margin) หมายความวา จำนวนทรัพยสินขั้นต่ำที่ลูกคาตอง “ก.ล.ต.” หมายความวา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ วางไวเปนประกันหรือตองชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเม�อมีการสรางฐานะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกำกับ สัญญาซื้อขายลวงหนาขึ้นใหมในอัตราหรือมูลคาตามที่บริษัทกำหนดและ/หรือ ภายใตบทบัญญัติ ตลาดทุน ของกฎระเบียบที่เกี่ยวของและ/หรือบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรารวมถึงมูลคาดังกลาวไดตามที่ “วงเงินซื้อขาย” หมายความวา วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุดของลูกคาใน เห็นสมควรโดยไมจำเปนตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ขณะใดขณะหนึ่ง ที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความวา จำนวนทรัพยสินขั้นต่ำ “ฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุด” หมายความวา จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขาย ที่ลูกคาตองดำรงตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ�อเปนประกันในการซื้อขายสัญญา สัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภทและ/หรือทุกประเภทที่ลูกคาพึงครอบครองไดในขณะหนึ่ง ซื้อขายลวงหนาในอัตราหรือมูลคาตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบ ตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใตบทบัญญัติของ ที่เกี่ยวของ และ/หรือบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรารวมถึงมูลคาดังกลาวไดตามที่เห็นสมควรโดย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไมจำตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา nvutk (n.nnt) (...............................................................) n˜nntnu˜uu‘˜nin‘'uç¯r˜nkn˜nnç˜wu gtçıgku‘ (vç=ınnFnu) vin˜n (kktku) ık‘'gc˜un‘'. ç=kctvutwıvtu˚'vk‘çtuk‘'g¦n=n‘'gu.vçtnyçtun=ıg‘unntkn‘'ç=u,Fcfu ¦uuwgçkıvnu˜nk‘¦n=nvntuk‘gk‘'gntun˜nntnu˜uu‘˜ u˚'vngFvu‘˜v=ıç‘unct “n.nnt”wtuku˚'vn˜u uç¯r˜nkn˜nnç˜wu gtçıgku‘ (vç=ınnFnu) vin˜n (kktku) u˚'vngFvu‘˜v=ıç‘unct “uç¯r˜n” g‘n wtuku˚'v 1nun‘'uç¯r˜nFnvnn=ıu‘uuıvuu¯n¯u,nnnntknykktuFnu ¦n=Fnç˜ugu,ntnvtnnç=nçcvntçnn˜vfkvç=ngus,çn¯vu‘˜gutu ¦n=/kç‘gıvun˜c¦nuu‘˜gutun˜nntu‘˜gutuncvkutfunntngu,w˜us ¦n=n‘'g‘'uy¦n=n.nntFnniniugıvnu˜nk‘ıw‘'gu‘˜gutun˜nntu‘˜gutuncvkutFcn˜uuç¯r˜n n.nntnnnv¦nvn˜˜vfkuç¯r˜nıvun˜c¦nuu‘˜gutun˜nntu‘˜gutuncvkut¦n=uç¯r˜nç˜untç¦nvn˜˜vıkuctu˜˜u n.n˜nntn˜˜vngvwtuv˚vnnnvn˜unin˜nntnu˜uu‘˜u˚˜u 1nuk‘ugnnnvn˜vngFvu‘˜ uç¯r˜nkn˜nnç˜wu gtçıgku‘ (vç=ınnFnu) vin˜n (kktku) nu˜uvç˜uvç,vc˜un‘' 250520...
หลักประกัน. ได้แก่ทรัพย์สินดงั ตอ่ ไปนี 8