สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา DERIVATIVES BROKERAGE AGREEMENT