การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สํา👉รับกรณีที่👉น่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงใ👉้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment)...