ทัง˚ หมด ที'ใช้ บังคับกับ (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ'ง จํากัด ครัง˚ ที' 1/2nn8 ชุดที' 1 ครบกําหนด ครัง˚ ที' 1/2nn8 ชด