การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อกำหนดตัวอย่าง

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ๒๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายอื่นที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กํำหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลอกใหเ้ ป็นผู้รบั จ้างต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหวางระยะเวลาการก่อสร้าง ผ้ย ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดั เลือกให้เป็ นผ้ร ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามหลกเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก˚าหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผ้ย ื'นข้อเสนอที'ได้รับการคด เลือกให้เป็ นผ้รู ับจ้างต้องปฏิบต ตามหลกเกณฑ์ที'กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ ผู้รับจ้างตอ้ ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเครงครดั