สำเนา ) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่...