เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามส ัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางกา รรักษาทางไกล จํานวน...