Provider Enrollment Application and Agreement Sample Contracts

Homecare Worker (HCW) Provider Enrollment Application and Agreement
Provider Enrollment Application and Agreement • November 16th, 2022

Homecare Worker (HCW) Provider Enrollment Application and Agreement Codsiga Diiwaan gelinta Shaqaalaha Bixiya Daryeelka Guriga (HCW) iyo Heshiiska This Homecare Worker (HCW) Medicaid Provider Enrollment Application and Agreement explains how to do the following Codsigan Diiwaan gelinta Shaqaalaha Bixiya Daryeelka Guriga (HCW) ee Medicaid ayaa sharraxaya sida loo sameeyo waxyaabaha soo socda • Enroll as a provider with the Oregon Department of Human Services (ODHS) Aging and People with Disabilities (APD) Program and set out HCW compliance obligations La iskugu diiwaan geliyo daryeel bixiye ahaan lala leeyahay Waaxda Adeegyada Dadweynaha ee Oregon (ODHS) Barnaamijka Dadka Waayeelka iyo Naafada ah (APD) oo la bilaabaa uhoggaansanaanta waajibaadka HCW • Update enrollment information, and Cusbooneysiinta macluumaadka diiwaan gelinta, iyo • Receive a provider number. Helitaanka lambarka daryeel bixinta. Note: Providers must have a provider number to be paid for providing services to